27 apr 2006 17:47

Agenda Ministerraad van vrijdag 28 april 2006

Ministerraad van vrijdag 28 april 2006 om 10 uur. Agenda.
Persconferentie om 15 uur.

Ministerraad van vrijdag 28 april 2006 om 10 uur. Agenda. Persconferentie om 15 uur.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Eerste MinisterMinister van EconomieStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Voorontwerp van wet houdende opheffing van het koninklijk besluit nr. 237 van 31 januari 1936 wijzigende het koninklijk besluit van 4 december 1934 op de controle van de prijzen van het vleesch van slachtvee en varkens.2006A01430.005 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Ontwerp van protocol ter verduidelijking van de relaties tussen de hoofdrolspelers inzake duurzame ontwikkeling op het federale beleidsniveau.2005A43760.004 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Referentiekader maatschappelijk verantwoord ondernemen.2004A41430.012 Minister van JustitieMinister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van EconomieMinister van MobiliteitStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Voorontwerp van wet betreffende G.S.M.-R.2005A64460.029 Minister van JustitieMinister van FinanciënStaatssecretaris voor de Modernisering van Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude Voorontwerp van wet tot aanpassing van de wetgeving inzake de bestrijding van omkoping.2006A02610.006 ++ + VOORONTWERP VAN PROGRAMMAWET Eerste Minister Voorontwerp van programmawet.2006A01053.001 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste MinisterMinister van JustitieMinister van FinanciënMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Maatschappelijke IntegratieMinister van Werk Bijkomende maatregelen en initiatieven in de aanpak van de jongerencriminaliteit.2006A01610.007 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.2006A02220.003 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2007 R3 008 betreffende de levering van geëncrypteerde digitale transmissiemiddelen bestaande uit mobiele (voertuigen) en draagbare radio's ten voordele van de Federale Politie.2006A03130.018 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/S/N/ 5CSN11 betreffende de huur van capaciteit voor satellietcommunicatie op de X-band.2006A05130.016 Minister van Landsverdediging Dossiers 7IS401 tot 7IS409 betreffende de huishoudelijke schoonmaak van de militaire infrastructuur in verschillende kwartieren.2006A05130.017 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen, en houdende de benoeming van een erevoorzitter in de Raad van bestuur van de Nationale Instelling van radioactief afval en verrijkte splijtstoffen.2006A42450.014 Minister van EconomieMinister van Mobiliteit Voorontwerp van wet houdende omzetting van richtlijn 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolfheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap.2006A61460.008 Minister van Financiën BRUSSEL - "Cornet-Leman"-gebouw - Verkoop aan de Europese Commissie.2006A20500.001 Minister van Financiën BRUSSEL - Realisatie van een voorlopige Europese school.2002A64500.207 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Project "BEVAK".2006A20140.008 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2006A70720.036 Minister van Sociale ZakenMinister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van een adoptieverlof en een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen.2006A70720.035 Minister van Sociale ZakenMinister van MiddenstandMinister van Werk Ontwerp van kaderwet betreffende de aard van de arbeidsrelaties.2006A70770.010 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Werkgroep "Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid" - Verslag 2005/3.2003A70720.050 Minister van Sociale ZakenMinister van MiddenstandMinister van Werk Werkgroep "Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid" :a) Verslag 2006/1.2006A74720.037b) Voorontwerp van wet tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen.2006A74720.038c) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van … tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen.2006A74720.039d) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het bijhouden van bepaalde sociale documenten voor gedetacheerde werknemers.2006A74720.040 Minister van Werk a) Voorontwerp van wet tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.2006A74770.008b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.2006A74770.009 Minister van Werk Voorontwerp van wet houdende regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst aan boord van zeeschepen.2006A74770.007 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van EconomieMinister van Buitenlandse Handel Deelname van België aan de Expo 2008, te Zaragoza, van 14 juni tot 14 september 2008.2006A40510.018