28 apr 2005 17:35

Agenda Ministerraad van vrijdag 29 april 2005

Ministerraad van vrijdag 29 april 2005 om 10.00 uur; Agenda.
Persconferentie om 15.00 uur.

Ministerraad van vrijdag 29 april 2005 om 10.00 uur; Agenda. Persconferentie om 15.00 uur.

OMZETTING VAN DE EUROPESE RICHTLIJNEN Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Uitvoering van de beslissing van de Raad van 22 april 2005, met het oog op het Scoreboard van juli 2005 : Minister van JustitieMinister van Economie1.1. Richtlijn 1998/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen.Minister van Economie1.2. Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.Minister van Binnenlandse Zaken1.3. Richtlijn 2002/6/EG betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap.Minister van Mobiliteit1.5. Richtlijn 2002/84/EG houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen.Minister van Werk1.11. Richtlijn 2001/45/EG tot wijziging van richtlijn 1989/655/EEG van de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 1989/391/EEG).Minister van Financiën1.14. Richtlijn van de Commissie 2004/79/EG totaanpassing van richtlijn 2002/94/EG, op het gebied van belastingen, in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de richtlijn 2004/79/EG van 4 maart 2004 van de Commissie van de Europese Unie.2005A20410.008Minister van Financiën1.15. Richtlijn 2003/6/EG betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik).Minister van Financiën1.16. Richtlijn 2003/124/EG tot uitvoering van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de definitie en openbaarmaking van voorwetenschap en de definitie van marktmanipulatie betreft.Minister van Financiën1.17. Richtlijn 2003/125/EG tot uitvoering van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten betreft.Minister van Financiën1.18. Richtlijn 2004/72/EG tot uitvoering van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat gebruikelijke marktpraktijken, de definitie van voorwetenschap met betrekking tot van grondstoffen afgeleide instrumenten, het opstellen van lijsten van personen met voorwetenschap, de melding van transacties van leidinggevende personen en de melding van verdachte transacties betreft. Minister van Financiën1.19. Richtlijn 2003/123/EG tot wijziging vanrichtlijn 1990/435/EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende Lidstaten.Minister van Volksgezondheid1.21. Richtlijn 2003/43/EG houdende wijziging van richtlijn 1988/407/EEG tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan.Minister van Volksgezondheid1.22. Richtlijn 2003/99/EG inzake de bewaking vanzoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikkingen 1990/424/EEG van de Raad en intrekking van richtlijn 1992/117/EEG van de Raad. Minister van Volksgezondheid1.23. Richtlijn 2003/85/EG tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer, tot intrekking van richtlijn 1985/511/EEG en van de Beschikkingen 1989/531/EEG en 1991/665/EEG, en tot wijziging van richtlijn 1992/46/EEG.Minister van Mobiliteit1.26. Richtlijn 2003/24/EG houdende wijziging vanrichtlijn 1998/18/EG van de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen.Minister van Mobiliteit1.27. Richtlijn 2003/25/EG betreffende specifiekestabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen.Minister van Volksgezondheid1.28. Richtlijn 2002/89/EG tot wijziging van richtlijn 2000/29/EG betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.Minister van Volksgezondheid1.29. Richtlijn 2002/99/EG houdende vaststellingvan veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.Minister van Werk1.30. Richtlijn 2002/14/EG van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap.Minister van Werk1.31. Richtlijn 2002/15/EG van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen.Minister van Volksgezondheid1.33. Richtlijn 1999/74/EG tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen.Minister van Mobiliteit1.54. Richtlijn 2004/66/EG tot aanpassing van derichtlijnen 1999/45/EG, 2002/83/EG, 2003/37/EG en 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad en de richtlijnen 77/388/EEG, 1991/414/EEG, 1996/26/EG, 2003/48/EG en 2003/49/EG, op het gebied van vrij verkeer van goederen, vrijheid van dienstverlening, landbouw, vervoer en belastingen, in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.Minister van Mobiliteit1.56. Richtlijn 2003/97/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de typegoedkeuring van inrichtingen voor indirect zicht en van voertuigen met deze inrichtingen, tot wijziging van richtlijn 1970/156/EEG en tot intrekking van richtlijn 1971/127/EEG.Pro memorie :Vlaamse GewestWaalse GewestBrusselse Hoofdstedelijk Gewest1.61. Richtlijn 2003/111/EG tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 92/34/EEG betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt.Vlaamse GewestWaalse GewestBrusselse Hoofdstedelijk Gewest1.62. Richtlijn 2004/55/EG tot wijziging van richtlijn 66/401/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen.2003A33500.007 ++ + DOSSIER MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Eerste MinisterStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Federaal actieplan voor administratieve vereenvoudiging - "Kafkaplan" - Derde stand van zaken.2004A01430.001 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister a) Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen en terreinen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw van de Staat naar het Vlaamse Gewest.2005A01030.008b) Ontwerp van koninklijk besluit tot regelingvan de eigendomsoverdracht van gebouwen en terreinen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw van de Staat naar het Waalse Gewest.2005A01030.009 Minister van Buitenlandse Zaken a) Voorontwerp van wet betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden.2005A30054.015b) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden.2005A30054.016 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot omzetting van richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven.2005A02610.002 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek houdende regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende.2005A02620.002 Minister van Ambtenarenzaken Uitvoering van het protocol van het sectoraal akkoord 2003-2004 :a) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de rechtshulp aan de personeelsleden van bepaalde overheidsdiensten en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade.2005A04161.002b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijzigingvan het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, en van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.2005A04161.003 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens begrafeniskosten in geval van overlijden van een lid van het personeel van een Federale Overheidsdienst.2005A04162.001 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Federale Overheidsdiensten.2001A04180.141 Eerste MinisterMinister van VolksgezondheidMinister van Ambtenarenzaken BRUSSEL - W.T.C. II - Problematiek van de exploitatiekosten van het restaurant.2005A04140.008 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Oprichting van het gebouw "Egmont 2" - Wijziging van het programma en bouw van de verbindingstunnel met "Egmont 1".1991D63460.004 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Financiën "North Galaxygebouw" - Huur van drie gebouwen tot het eind van de renovatie van de "Financietoren".2002A64140.237 Minister van Financiën LUIK - Federale Overheidsdienst Justitie - Gerechtelijke Diensten - Inhuurneming van de vierde verdieping van het Ilôt St.-Michel, rue Joffre 12.2001A64140.217 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Voorontwerp van wet houdende bepalingen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen die, wat België betreft, zijn voorzien in de Overeenkomsten betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, die werden gesloten tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen, enerzijds, en Aruba, anderzijds, en tussen het Koninkrijk België en respectievelijk Guernsey, het eiland Man, Jersey, Anguilla, de Britse Maagdeneilanden, Montserrat en de Turks en Caicos Eilanden.2005A20410.018 Minister van Financiën Voorontwerp van wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal.2005A20410.012 Minister van JustitieMinister van Financiën Voorontwerp van wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder.2005A20410.013 Minister van Financiën Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2002 tot regeling van het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van België, en tot wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole, en van verschillende wettelijke bepalingen.2005A20400.008 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat de bepalingen inzake marktmisbruik betreft, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.2005A20400.009 Minister van Begroting Oprichting van drie innovatievennootschappen via de creatie van het Ideeënfonds.2005C80430.002 Minister van EconomieMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nooddiensten waartoe de operatoren en de andere verstrekkers van telecommunicatiediensten toegang verlenen.2005A40460.017 Minister van Grootstedenbeleid Overeenkomsten af te sluiten met de steden Oostende, Bergen, Seraing, en de gemeenten Anderlecht, Vorst, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node, voor het begrotingsjaar 2005.2005A48330.010 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels betreffende de betaling van de positieve inhaalbedragen van de ziekenhuizen.2005A71750.006 Minister van Middenstand Voorontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep.2005A44440.004 Minister van Leefmilieu Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen voor materieel voor gebruik buitenshuis, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1993 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen.2005A73760.009 Minister van Leefmilieu Ontwerp van koninklijk besluit inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van voertuigen.2005A73760.008 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012