29 sep 2005 16:45

Agenda Ministerraad van vrijdag 30 september 2005

Ministerraad van vrijdag 30 september 2005 om 10.00 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 30 september 2005 om 10.00 uur. Agenda.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Minister van Begroting en OverheidsbedrijvenMinister van Maatschappelijke IntegratieStaatssecretaris voor Informatisering van de Staat Ontwerp van Nationaal Actieplan tegen de digitale kloof.2004A04230.001 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Raad van bestuur van het Bureau voor normalisatie.2005A40430.012 Minister van Gelijke Kansen Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2003 tot vaststelling van het organieke statuut van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.2003A74220.001 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 161, tweede lid, 164, tweede lid, en 182, zevende lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de politierechtbanken, en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg.2005A02600.009 Minister van Justitie a) Voorontwerp van wet tot herziening van de loopbanen en de bezoldiging van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten.2005A02600.012b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het personeel van griffies en parketsecretariaten.2005A02600.011 Minister van Justitie Ontwerp van ministerieel besluit tot toekenning van compensaties aan de secretarissen en aan de personeelsleden van de parketsecretariaten die wachtprestaties verzekeren.2005A02600.010 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/P 4CP401/001 : bestelling van de voorwaardelijke schijf nr. 1 in het kader van :- de overheidsopdracht MRMP-C/P 4CP401 betreffende de aankoop, in drie schijven, van 39 hertzbundel dubbelstations "Line Of Sight New Generation" met toebehoren, aanverwant materieel en dienstprestaties, inclusief een open meerjarige overeenkomst van onbepaalde duur voor de levering van wisselstukken, gereedschap en testapparatuur, de herstelling van defect materieel en prestaties van aanverwante diensten ;- de overheidsopdracht MRMP-CP 4CP402 betreffende de aankoop, in drie schrijven, van 117 bobijnen tactische "Fibre Optic Cable Assembly", met toebehoren, aanverwant materieel en dienstprestaties.2004A05130.088 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Effectisering van de achterstallige belastingen.2004A20410.059 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart.1996A70720.226 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 28, § 1, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.2002A70750.378 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2005 tot wijziging van sommige bepalingen inzake loopbaanonderbreking.2005A74780.002 Minister van EconomieMinister van WetenschapsbeleidMinister van Werk Voorontwerp van wet betreffende wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad, alsook van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.2005A50240.001 Minister van Grootstedenbeleid Overeenkomst af te sluiten tussen de Federale Staat en de steden Antwerpen, Gent, La Louvière, Luik en Mechelen, en de gemeente Sint-Gillis, in het kader van de uitvoering van het Huisvestingsplan van het Grootstedenbeleid.2005A48330.031 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Ontwikkelingssamenwerking BURUNDI - Verlenen van een financiële hulp voor de betaling van anderhalve maand van de huidige wedden van de staatsambtenaren.2003A32520.013 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol nr. 7 bij het Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Straatsburg, op 22 november 1984.2005A30510.057