03 feb 2005 16:15

Agenda Ministerraad van vrijdag 4 februari 2005

Ministerraad van vrijdag 4 februari 2005 om 10.00 uur
Agenda

Ministerraad van vrijdag 4 februari 2005 om 10.00 uur Agenda

DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Eerste Minister + Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Federaal actieplan voor administratieve Vereenvoudiging - "Kafkaplan" - Tweede stand van zaken.2004A01430.001 Minister van JustitieMinister van OverheidsbedrijvenMinister van Binnenlandse ZakenMinister van EconomieMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid + Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicapMinister van MiddenstandMinister van WerkMinister van Pensioenen DE POST - Uitbetaling aan huis van de rust- en overlevingspensioenen en de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.2003A75150.001 ++ +DOSSIER WAARBIJ EEN STAATSSECRETARIS BETROKKEN ISOMZETTING EUROPESE RICHTLIJNEN Minister van Buitenlandse Zaken + Staatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 Minister van Wetenschapsbeleid Omzetting van richtlijn 2001/19/EG van 14 mei 2001 tot wijziging van de richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en de sectorale richtlijnen (SLIM) (fiche I.5.).2004A01440.007 Minister van Volksgezondheid Richtlijn 1999/74/EG van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen (fiche II.3) :Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen.2004A71480.002 Minister van Werk a) Voorontwerp van wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap (artikel 78).2005A74430.003b) Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap (artikel 77).2005A74430.004 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Financiën Moderniseringsplan Coperfin - Begroting 2005.2003A20130.101 Minister van Financiën Federale Overheidsdienst Financiën - "North Galaxy"-complex :a) Onderhoud en technisch beheer - Overdracht van bevoegdheid inzake overheidsopdrachten.b) Overheidsopdrachten af te sluiten in 2005 voor het beheer.2005A20130.002 Minister van Financiën GENT - Federale Overheidsdienst Financiën - Installatie van het restaurant van het Zuiderpoort-complex.2005A20130.003 Minister van Financiën HASSELT - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Bouwen van een administratief en logistiek complex voor de civiele bescherming, de brandweer en de dienst 100.2005A20140.001 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.2000A71750.310 Minister van Binnenlandse Zaken Voorontwerp van wet tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten.2004A03330.047 Minister van Landsverdediging Dossier 4RP501 betreffende de aankoop in drie schijven van maximum 620 "Light Armoured Tactical Vehicle (LATV)" en 180 ballistische beschermingskits met aanverwante materiëlen en prestaties en open overeenkomst voor technische ondersteuning.2004A05130.085 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau D van het Rijkspersoneel en houdende diverse bepalingen betreffende de competentiemetingen en de gecertificeerde opleidingen.2005A04180.002 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen.2004A20180.021 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Eerste MinisterMinister van Begroting Voorbereiding van de Begrotingscontrole 2005.2004A22420.004 Minister van Begroting Federaal programma van de openbare investeringen 2005 - Vrijgeving van de eerste schijf : 25 % voor de Departementen en voor de Regie der gebouwen - Periode : januari-maart 2005.2005A22420.001 Minister van FinanciënMinister van Economie Voorontwerp van wet houdende aanpassing van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.2005A20400.002 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 413bis tot 413sexies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.2005A20410.006 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 385, vijfde lid, van de programmawet van 24 december 2002, en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.2005A20410.005 Minister van JustitieMinister van Volksgezondheid Illegale groeistimulatoren en randfenomenen.1995A46470.070 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het gebruik door behandelaars en producenten van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van I.S.P.M.-norm 15 bevestigt.2004A71440.015 Minister van Volksgezondheid Normering van zendmasten voor electromagnetische golven - Problematiek ontstaan door de vernietiging door de Raad van State van het koninklijk besluit van 29 april 2001 houdende de normering van zendmasten voor electromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz.2000A47440.167 Minister van Sociale Zaken Actieprogramma betreffende de responsabilisering van de actoren van het gezondheidszorgsysteem - Akteneming.2005A70720.002 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2002A70720.526 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2005A70720.003 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector.2000A74770.128 Minister van Maatschappelijke Integratie Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.2005A77700.002 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Landsverdediging Deelname aan testprogramma "Dual Sensor" in het kader van het "International Test & Evaluation Program (I.T.E.P)" - Humanitaire ontmijning.2005A05340.002 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met volgende Internationale Akten :1° Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, de Regeringen van de Lid-Staten van het Europees Ruimte-Agentschap, de Regering van Japan en de Regering van Canada inzake samenwerking op het gebied van het gedetailleerde ontwerp, de ontwikkeling, de exploitatie en het gebruik van het permanent bemande civiele ruimtestation, en de Bijlage, gedaan te Washington D.C., op 29 september 1988 ; 2° Verdrag tussen de Regering van Canada, de Regeringen van de Lid-Staten van het Europees Ruimte-Agentschap, de Regering van Japan, de Regering van de Russische Federatie en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking op het gebied van het civiele internationale ruimtestation, en de Bijlage, gedaan te Washington D.C., op 29 januari 1998.2004A30510.020 ++ +