04 mei 2006 17:32

Agenda Ministerraad van vrijdag 5 mei 2006

Ministerraad van vrijdag 5 mei 2006 om 11 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 5 mei 2006 om 11 uur. Agenda.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISEN Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Uitvoering van de beslissing van de Raad van 21 april 2006.2003A33500.007 Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Regeling van de tenlasteneming van de forfaitaire bedragen in geval van veroordeling van België door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.2006A30500.005 Minister van FinanciënMinister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van Maatschappelijke IntegratieMinister van LeefmilieuStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het beheerscontract van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.2006A43760.005 Minister van Sociale Zaken en VolksgezondheidMinister van MiddenstandMinister van Maatschappelijke IntegratieMinister van WerkStaatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap a) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 10, 17 en 21 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.2006A70700.005b) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.2006A77700.002 ++ + VOORONTWERP VAN PROGRAMMAWET & VOORONTWERP VAN WET HOUDENDE DIVERSE DRINGENDE BEPALINGEN Eerste Minister Voorontwerp van programmawet - Uitvoering van de beslissingen van de Raad van 28 april 2006.2006A01053.001 Eerste Minister Voorontwerp van wet houdende diverse dringende bepalingen.2006A01053.002 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.2006A02220.003 Minister van Landsverdediging Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut.2006A05330.007 Minister van Landsverdediging Dossiers 7IS011 tot 7IS015 betreffende de uitbating en de totale waarborg van de technische installaties in verschillende kwartieren.2006A05130.020 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van omzendbrief houdende maatregelen te nemen bij hoge temperaturen op het werk voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.2006A04180.006 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Federale Overheidsdiensten en de Programmatorische Federale Overheidsdiensten.2001A04180.141 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in sommige instellingen van openbaar nut.2006A04180.007 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie :1° Opleidingsinstituut van de Federale Overheid(OFO ) - Huur van de 1e en 4e verdieping in het gebouw, gelegen Wetstraat 71 ;2° Centrale Ondersteuningsdienst e-HR - Huur van en gedeelte van de 2e en 3e verdieping in het gebouw, gelegen Wetstraat 71.2006A20140.009 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Uitvoering van de beslissing van de Raad van17 maart 2006 :Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het KB/WIB 92 (spaarboekje).2005A20410.011 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 december 1983 tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 februari 1999 tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht.2006A20410.013 Minister van Consumentenzaken Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.2006A47440.022 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Mobiliteit Goedkeuring van de aanvullende lijst met havenfaciliteiten die voldoen aan Verordening 725/2004/EG (I.S.P.S.-Code).2004A03330.013 Minister van Economie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.2006A40430.001 Minister van Energie Fonds voor de analyse van de aardolieproducten (FAPETRO) - Uitbesteding van de controle op de kwaliteit van de aardolieproducten.2006A42130.015 Minister van Energie APETRA :a) Financieel plan van de NV van publiek recht APETRA.2006A42450.015b) Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de berekening- en de inningwijze van de bijdragen voor APETRA.2006A42450.009c) Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de werking en verdere bevoegdheden van de Raad van bestuur van APETRA, evenals van de onverenigbaarheden met het mandaat van lid van de Raad van bestuur van APETRA.2006A42450.016 Minister van Gelijke Kansen Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie, die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad, en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen.2004A77220.007 Minister van Maatschappelijke Integratie Voorontwerp van wet betreffende de opvang van asielzoekers.2005A77220.006 Minister van Justitie a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand (Personen ten laste).b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand (Collectieve schuldregeling).1999A02600.100 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 1411bis, § 2 en § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, en tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 4 tot 8 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen.2006A02610.008 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor het jaar 2006 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend.2006A70750.005 Minister van Sociale ZakenMinister van Middenstand a) Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen.2006A70720.006b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.2006A70720.007 Minister van Sociale ZakenMinister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van een adoptieverlof en een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen.2006A70720.035 Minister van MiddenstandMinister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk III van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact.2006A75730.002 Minister van EconomieMinister van MiddenstandMinister van Pensioenen Voorontwerp van wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.2006A75730.001 Minister van JustitieMinister van Economie Voorontwerp van wet ter bescherming van zieken en gehandicapten in sommige verzekeringen.2006A40440.019 Minister van Economie Voorontwerp van wet tot wijziging van de procedure tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor verzekeringsverrichtingen van lange duur.2006A40430.011 Minister van Sociale ZakenMinister van MiddenstandMinister van Werk Voorontwerp van kaderwet betreffende de aard van de arbeidsrelaties.2006A70770.010 Minister van Werk a) Voorontwerp van wet tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.2006A74770.008b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.2006A74770.009 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 26, 27, eerste lid, 2°, 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 40bis, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, van de wet van 24 december 1999 tot bevordering van de werkgelegenheid.2000A74780.090 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië betreffende het vervoer over de weg van personen en goederen en de transit, ondertekend te Tunis, op 7 oktober 2004.2006A30510.020 Minister van Buitenlandse Zaken Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 Minister van Buitenlandse Zaken Beleidsnota "Azië".2006A30510.021 Minister van FinanciënMinister van Ontwikkelingssamenwerking Deelname van België aan het multilaterale schuldverlichtinginitiatief van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF).2006A20520.004 Minister van FinanciënMinister van Buitenlandse HandelMinister van Ontwikkelingssamenwerking Leningen van Staat tot Staat - Programma 2006 - Tweede deel.2006A20520.002 Minister van Landsverdediging Toetreding van België tot het intergouvernementeel regime ter bevordering van competitie op de Europese defensiemarkt.2006A05500.004 Minister van Landsverdediging BALKAN - Deelname aan het "KFOR Liaison en monitoring concept (LMT)".1999A30350.008 Minister van Landsverdediging DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Verlenging van de aanwezigheid van een detachement Belgische militaire onderrichters, te Kamina.2004A05530.001