06 dec 2007 16:46

Agenda Ministerraad van vrijdag 7 december 2007

Ministerraad van vrijdag 7 december 2007 om 10.00u.
Agenda

Ministerraad van vrijdag 7 december 2007 om 10.00u. Agenda

TOEPASSING VAN ARTIKEL 104, TWEEDE LID, VAN DE GRONDWET MINISTER VAN BEGROTING MINISTER VAN CONSUMENTENZAKEN STAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de staatsbegroting, voor het jaar 2007. MINISTER VAN BEGROTING MINISTER VAN CONSUMENTENZAKEN STAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de storting op de rekening "Fonds voor spoorinvesteringen" van de niet door de NMBS-Groep gebruikte investeringsmiddelen. ALGEMEEN BELEID MINISTER VAN FINANCIËN BRUSSEL - Residence Palace - Nieuwe zetel van de Raad van de Europese Unie - Stand van zaken. MINISTER VAN FINANCIËN MINISTER TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN FINANCIËN, BELAST MET DE MODERNISERING VAN DE FINANCIËN EN DE STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE Moderniseringsplan COPERFIN 2007 - Fase C. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Dossier 8SS956 betreffende het sluiten van een open meerjarig dienstencontract (2008-2011) voor het boeken van transportmiddelen en overnachtingen in het kader van buitenlandse dienstreizen, oefeningen en manoeuvers. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Ontwerp van koninklijk besluit houdende overdracht in de aangepaste Algemene Uitgavenbegroting, van het begrotingsjaar 2007, van een deel van de kredieten ingeschreven op de programma's 16-50-0 en 16-50-5 naar het programma 16-50-5. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van overeenkomst tussen het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en Project Farmaka vzw. ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID MINISTER VAN ENERGIE Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de waarde van de gedurende de regulatoire periode 2008-2011 door de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit toe te passen factor voor productiviteits- en efficiëntieverbetering. MINISTER VAN ENERGIE Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de waarde van de gedurende de regulatoire periode 2008-2011 door de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie toe te passen factor voor productiviteits- en efficiëntieverbetering. MINISTER VAN GROOTSTEDENBELEID Aanhangsel bij het huisvestingscontract 2005-2007 afgesloten met de stad Luik, in het kader van het Grootstedenbeleid van de Federale Regering. MINISTER VAN GROOTSTEDENBELEID Aanhangsel bij het stedelijk contract 2005-2007 afgesloten met de steden en gemeenten Anderlecht, Antwerpen, La Louvière, Bergen, Schaarbeek, Seraing en Sint-Joost-ten-Node, in het kader van het Grootstedenbeleid van de Federale Regering. MINISTER VAN LEEFMILIEU Tweede tender voor het verwerven van emissierechten via JI/CDM projecten - Wijziging van het bestek en de "Call for Expression of Interest". MINISTER VAN WERK Voorontwerp van wet tot aanvulling van de omzetting van richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen. BUITENLANDS BELEID EERSTE MINISTER MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTER BELAST MET EUROPESE ZAKEN Voorbereiding van de Europese Top, te Brussel, op 14 december 2007. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Organiek Fonds der gebouwen - Renovatie van de Ambassade van België, te Budapest - Selectie van een bouwmaatschappij voor de uitvoering der werken. MINISTER VAN FINANCIËN MINISTER BELAST MET ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Afrikaans Ontwikkelingsfonds - Deelname van België aan de elfde wedersamenstelling van de middelen (FAD-11). MINISTER VAN FINANCIËN MINISTER BELAST MET ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Internationale Ontwikkelingsassociatie - Deelname van België aan de vijftiende wedersamenstelling van de werkmiddelen (IDA-15). DRINGENDE DIVERSE BEPALINGEN EERSTE MINISTER MINISTER VAN BEGROTING Voorontwerp van wet houdende dringende diverse bepalingen (artikel 78). Voorontwerp van wet houdende dringende diverse bepalingen (artikel 77).