06 jul 2006 16:47

Agenda Ministerraad van vrijdag 7 juli 2006

Ministerraad van vrijdag 7 juli 2006 om 10 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 7 juli 2006 om 10 uur. Agenda.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Wekelijks voortgangsrapport.2003A33500.007 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2005 van de Nationale Loterij.2006A20400.012 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Buitenlandse Zaken Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens, en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs, op 13 januari 1993.2006A30030.013 Minister van JustitieMinister van Financiën Voorontwerp van wet op de continuïteit van de ondernemingen.2006A02600.005 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, voor wat het Hof van beroep te Bergen en de Rechtbank van eerste aanleg te Gent betreft.2006A02600.014 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.2006A02440.034 Minister van Binnenlandse Zaken Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Praktische uitvoering.2006A02440.033 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen.2006A03330.010 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Volksgezondheid Voorontwerp van wet tot oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid.2006A03330.004 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2007 R3 010 betreffende het ter beschikking stellen van personeel gespecialiseerd in informatica en telecommunicatie ten voordele van de Directie van de telematica van de Federale Politie.2006A03130.033 Minister van Financiën BRUSSEL - Realisatie van een voorlopige Europese school.2002A64500.207 Minister van Financiën CHARLEROI - Regie der gebouwen - Renovatie van de "Tour Albert" - Bijkomende werken.2006A20140.011 Minister van Financiën WAVER - Inrichting van het Folon-Gebouw ten voordele van de provincie Waals-Brabant.1997A04130.301 Minister van JustitieMinister van Financiën a) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken.2006A20160.002b) Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën die in elk ambtsgebied van een hof van beroep ter beschikking worden gesteld van de Procureur des Konings of van de arbeidsauditeur en van de administratieve standplaats waarin zij worden ter beschikking gesteld.2006A20160.003 Minister van FinanciënMinister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Federale Politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit.2006A20160.004 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector.2006A20180.019 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.2002A04180.186 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Voorontwerp van wet houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.2006A20410.023 Minister van Consumentenzaken Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument betreffende de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur :Uitvoering van de beslissing van de Raad van17 maart 2006 - Verslag van de Werkgroep Beleidscoördinatie.2006A47440.017 Minister van ConsumentenzakenMinister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het sociale element van de Universele Dienst inzake elektronische communicatie.2006A47460.001 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet, met het oog op het bepalen van de maximale jaarlijkse kostenpercentages.2006A40440.018 Minister van Economie "Jefferson-project" :a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van De Post en tot wijziging van de wet van 26 december 1956 op de postdienst.2006A40150.009b) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.2006A40150.010c) Ontwerp van koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst.2006A40150.011d) Ontwerp van ministerieel besluit houdende reglementering van de postdienst.2006A40150.012 Minister van Energie a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen, en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.2005A42450.010b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de Ombudsdienst Energie.2006A42450.028 Minister van Volksgezondheid Oprichting van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Stand van zaken.2006A71750.010 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de tenlasteneming van de financiële weerslag van het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de Federale Regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers.2006A70720.056 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag tot betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector, en dat in 2000 door de Federale Regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en de werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers, tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis.2006A70720.055 Minister van Sociale ZakenMinister van MiddenstandMinister van Werk Voorontwerp van kaderwet betreffende de aard van de arbeidsrelaties.2006A70770.010 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste Minister Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg - Gemeenschappelijke vergadering van de Belgische en Luxemburgse Regeringen te Schengen, op 19 juli 2006.2004A01510.005 Minister van FinanciënMinister van Buitenlandse HandelMinister van Ontwikkelingssamenwerking Voorstel van tekst teneinde de onvatbaarheid voor beslag en de goede uitvoering van kredieten bestemd voor ontwikkelingshulp te garanderen.2006A20520.007