06 okt 2005 20:10

Agenda Ministerraad van vrijdag 7 oktober 2005

Ministerraad van vrijdag 7 oktober 2005 van 9.30 tot 10.30 uur. Agenda.

Er zal geen persconferentie zijn na de Ministerraad omwille van het begrotingsconclaaf.

Ministerraad van vrijdag 7 oktober 2005 van 9.30 tot 10.30 uur. Agenda. Er zal geen persconferentie zijn na de Ministerraad omwille van het begrotingsconclaaf.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Minister van FinanciënMinister van Begroting en OverheidsbedrijvenStaatssecretaris voor Informatisering van de Staat "Internet voor allen" :2005A20410.039a) Voorontwerp van wet houdende fiscale bepalingen om het gebruik van de computer en het internet aan te moedigen.2005A20410.041b) Voorontwerp van wet om het gebruik van de computer en het internet aan te moedigen.2005A07230.001c) Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de procedure tot erkenning van een pakket "Internet voor iedereen" en houdende controle- en strafbepalingen.2005A07230.002 Minister van Begroting en OverheidsbedrijvenMinister van AmbtenarenzakenMinister van LeefmilieuStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Aankoopbeleid van de Federale Overheid ter bevordering van het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout - Ontwerp van omzendbrief.2005A64760.015 Minister van FinanciënMinister van Begroting en OverheidsbedrijvenMinister van EnergieMinister van Maatschappelijke IntegratieMinister van LeefmilieuStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Uitvoering van de beslissing van de Raad van 9 september 2005 - Federale structurele maatregelen om energiebesparing in woningen te bevorderen :a) Oprichting van het Energiebesparingsfonds.b) Verlaging van intresten op leningen voor energiebesparende maatregelen.2005A43760.016 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister a) Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 7 augustus 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht, door de Staat aan het Vlaamse Gewest, van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere Ministerie van Openbare Werken.1991A01030.167b) Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht, door de Staat aan het Waalse Gewest, van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere Ministerie van Openbare Werken.1991A01030.172 Minister van Mobiliteit Strijd tegen de autozwendel - Traceerbaarheid van voertuigen.2004A61330.011 Minister van JustitieMinister van Binnenlandse Zaken Voorontwerp van wet betreffende de analyse van de dreiging (C.O.D.A.).2005A02330.009 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot berekening en verdeling, voor het jaar 2004, van het bijzonder krediet ten voordele van de gemeenten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden vrijgesteld van onroerende voorheffing.2005A03070.006 Minister van Landsverdediging a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel.b) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel.2005A05330.033 Minister van Landsverdediging Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de personeelsenveloppe van militairen van het reservekader.2005A05330.034 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-N/P 5ZP002 betreffende de aanschaf van een gegevenscentrum voor de mijnenbestrijding "Mine Warfare data Centre" (M.W.D.C.), samengesteld uit sensoren, software en hardware en de initiële logistiek.2005A05130.034 Minister van Financiën EUPEN - Federale Overheidsdienst Justitie - Rechtbank van koophandel - Huur van een gebouw, gelegen Borngasse 3-5.2005A20140.021 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Eerste Minister Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen (Luik III).2005A01053.005 Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en OverheidsbedrijvenMinister van Economie Duurzaam beheer van de Noordzee - Fase II :2003A22430.027Ontwerp van koninklijk besluit tot instelling van een gericht marien reservaat in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, en tot wijziging van het koninklijk besluit van … oktober 2005 tot instelling van speciale beschermingszones en speciale zones voor natuurbehoud in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.2005A22760.018 Minister van Wetenschapsbeleid Belgische industriële deelname aan de ontwikkeling van de AIRBUS A350.1994A40460.097 Minister van Wetenschapsbeleid Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden.2005A50820.008 Minister van Volksgezondheid Voorontwerp van wet houdende wijziging van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.2005A70720.052 Minister van Volksgezondheid Aviaire influenza - Uitvoering van de beslissing van de Raad van 23 september 2005 (punt 2 van de notificatie).2003A71750.038 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken B-FAST-operaties "Belgian First Aid & Support Team", tussen juli en september 2005 (Roemenië, Bulgarije, Niger en de Verenigde Staten).2005A30340.011 Minister van Landsverdediging SOUDAN - Verlenging van de Belgische deelname aan de Operatie "African Union Mission in Sudan" (AMIS).2005A05350.001