07 sep 2006 17:17

Agenda Ministerraad van vrijdag 8 september 2006

Ministerraad van vrijdag 8 september 2006 om 10.30 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 8 september 2006 om 10.30 uur. Agenda.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Minister van FinanciënStaatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude Ontwerp van koninklijk besluit inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme.2006A20400.017 Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Wekelijks voortgangsrapport.2003A33500.007 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister a) Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 6 van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.2006A01163.002b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.2006A01163.003 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E van het kalenderjaar 2007.2006A02430.021 Minister van JustitieMinister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 2001 betreffende de Federale Politieraad.2001A03330.301 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2006 R3 30 5 betreffende een meerjarige overeenkomst van diensten betreffende het ter beschikking stellen van personeel belast met de upgrade van het Belgisch-systeem (N-SIS) met het nieuw Schengen systeem NS-SIS ten voordele van de Federale Politie.2006A03130.044 Minister van Binnenlandse Zaken a) Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de hevige regenval die heeft plaatsgevonden op 6 juli 2006 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2006A03210.007b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2006 waarbij de hevige regenval die heeft plaats-gevonden op 19 en 20 augustus 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2006A03210.003c) Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 5 mei 2006 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincie Waals-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2006A03210.008d) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 2005 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 3 en 4 juli 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Henegouwen, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2005A03210.006e) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2006 waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 29 en 30 juli 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg en van het Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2006A03210.002 Minister van Financiën BRUSSEL - Paleis voor Schone Kunsten (PSK) - Dringende renovatiewerken van het dak.2006A20140.015 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP 7AW101 betreffende de aankoop van CAD/PAD voor F-16.2006A05130.043 Minister van Landsverdediging Voorontwerp van wet betreffende het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht.2006A05330.024 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot afwijking van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing.2006A04161.004 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.2006A04150.014 ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Begroting Federaal programma van de openbare investeringen 2006 - Regie der gebouwen - Vrijgave van de vierde schijf.2006A22420.002 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars.2006A20410.042 Minister van Financiën Voorontwerp van wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraad-actualisering door de erkende diamanthandelaars.2006A20410.043 Minister van EconomieMinister van Buitenlandse Handel Toepassing van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie - Verslag aan het Federale Parlement over de periode van 1 januari tot 30 juni 2006.2006A31440.030 Minister van EnergieMinister van Maatschappelijke Integratie Inkomsten, uitgaven, reserves en heffing van het Sociaal Stookoliefonds.2006A42450.009 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2006A70720.067 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2005 tot vaststelling van het globaal budget in 2005 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.2005A71750.004 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot ontbinding van de Administratieve Cel "mijnwerkers" van de Rijksdienst voor sociale zekerheid.2006A70720.064 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.2006A71750.020 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van de wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.2006A71750.021 Minister van Volksgezondheid Federaal Agentschap voor de geneesmiddelen en de gezondheidsproducten - Stand van zaken.2006A71750.010 Minister van Sociale Zaken Generatiepact - Maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de social profit sector.2006A70720.068 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.2006A70720.066 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen en toeristische centra.2006A74770.004 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg - Gemeenschappelijke vergadering van de Belgische en Luxemburgse Regeringen te Schengen, op 19 juli 2006.2004A01510.005 Eerste MinisterMinister van Buitenlandse ZakenMinister van Landsverdediging LIBANON - Stand van zaken.2006A01350.001 Minister van Landsverdediging SOEDAN - Deelname van een Belgisch militair aan de operatie AMIS "African Union Mission in Sudan".2005A05350.001 Minister van Landsverdediging SURINAME - Deelname van een Belgische marinehelikopter aan hulpoperaties.2006A05340.007 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Madagaskar, ondertekend te Brussel, op 26 februari 2003.2006A30510.046 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Bilaterale Overeenkomst over wederzijdse administratieve bijstand op douanegebied tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Israël, ondertekend te Brussel, op 14 december 2004.2006A30510.044 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, gedaan te Warschau, op 16 mei 2005.2006A30510.043 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mauritius inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel, op30 november 2005.2006A30510.045