08 jun 2006 17:12

Agenda Ministerraad van vrijdag 9 juni 2006

Ministerraad van vrijdag 9 juni 2006 om 10 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 9 juni 2006 om 10 uur. Agenda.

OMZETTING VAN EUROPESE RICHTLIJNEN Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 ++ + DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS-Holding.2004A64460.063 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van bestuur van de Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (N.I.R.A.S.).1996A40450.034 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot overheveling van het personeel dat zijn werkzaamheden uitoefent binnen de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën naar de Pensioendienst voor de overheidssector.2006A75150.007 Minister van Justitie Voorontwerp van wet inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding.2006A02600.010 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit houdende de voorwaarden waaraan spelen die aangeboden worden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan, waarvoor het toegelaten is om van de omroeper, naast de prijs van de communciatie, ook een betaling van de inhoud te vragen, doch beperkt tot deze reeksen waarop het eindgebruikerstarief geen functie is van de tijdsduur van de oproep en die een totaalprogramma inhouden dienen te voldoen.2006A02430.003 Minister van Justitie Federale Overheidsdienst Justitie - Phenixproject - Afdrukken, onder omslag steken en elektronisch verzenden van documenten.2005A02130.007 Minister van Financiën Aanpassing en/of vervanging van de telefooninstallaties met analoge inkiezing in de gebouwen bezet door de Federale Overheidsdiensten.2006A20130.023 Minister van Financiën LUIK - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Federale Politie - Huur van 50 parkeerplaatsen in een parkinggebouw, gelegen quai St.-Léonard 23.2006A20140.010 Minister van Financiën WAVER - Inrichting van het Folon-Gebouw ten voordele van de provincie Waals-Brabant.1997A04130.301 Minister van Landsverdediging Dossier 6SA003 betreffende het onderhoud van de Alpha Jet System Trainer.2006A05130.022 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in sommige instellingen van openbaar nut.2006A04180.007 Minister van Ambtenarenzaken Dossier DGCOMM_FEDRA_2007-2010 betreffende de realisatie, het drukken en het verzenden van het federale personeelsmagazine "FEDRA", de realisatie en het voeden van een "FEDRA"-website en de realisatie en het versturen van een elektronische "FEDRA"-nieuwsbrief.2006A04130.024 Minister van AmbtenarenzakenMinister van Werk Hergebruik en opschonen van computers van de Federale Overheidsdiensten.2006A04230.001 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Gevolgen van het arrest 186/2005 van 14 december 2005 van het Arbitragehof.2006A20100.002 Minister van Economie Voorontwerp van wet betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten.2006A40440.027 Minister van Energie a) Ontwerp van samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van bodemsanering van tankstations.2006A31030.008b) Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van … houdende wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations.2006A31030.009 Minister van EnergieMinister van Leefmilieu Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 betreffende de benamingen en de kenmerken van de biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen voor motorvoertuigen en voor niet voor de weg bestemde mobiele machines.2004A73760.015 Minister van Gelijke Kansen Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.2006A04030.007 Minister van Maatschappelijke Integratie Ontwerp van wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen - Ontwerp van amendement (artikel 40bis).2006A77220.010 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2006, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87, van de wet op de ziekenhuizen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.2006A71750.008 Minister van Sociale Zaken Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 107 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.2006A70720.048 Minister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit.2003A44440.005 Minister van Middenstand a) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.2006A44440.009b) Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de betaling van de erkende ondernemingsloketten voor de aflevering van de machtigingen tot het uitoefenen van ambulante en kermisactiviteiten.2006A44440.010 Minister van MiddenstandMinister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact.2006A75730.002 Minister van MiddenstandMinister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit dat de bepalingen van de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van international publiek recht, toepasselijk maakt op de Benelux Economische Unie.2006A75730.004 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers, in het kader van het Ervaringsfonds.2005A74780.021 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Oostenrijkse Voorzitterschap van de Europese Unie - Voorbereiding van de Europese Top, te Brussel, op 15 en 16 juni 2006.2006A01500.002 Minister van FinanciënMinister van Buitenlandse HandelMinister van Ontwikkelingssamenwerking Leningen van Staat tot Staat - Programma 2006 - Derde deel.2006A20520.002 Minister van Landsverdediging BURUNDI - Dossier SDV 2006 5705 betreffende de verkoop van 50 vrachtwagens MAN en 40 moto's BMW R80RT.2006A05330.008 Minister van EconomieMinister van Buitenlandse Handel a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van een commissaris en een adjunct-commissaris van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Zaragoza, in 2008.b) Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van het Belgisch Commissariaat bij de Internationale Tentoonstelling van Zaragoza, in 2008.2006A40510.018 Minister van EconomieMinister van Buitenlandse Handel a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van een commissaris en een adjunct-commissaris van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Shangaï, in 2010.b) Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van het Belgisch Commissariaat bij de Internationale Tentoonstelling van Shangaï, in 2010.2006A40510.019