01 sep 2005 13:16

Agenda Ministerraad van vrijdag 9 september, 10.00 uur

10.00 uur: Ministerraad
Wetstraat 16, 1000 Brussel

12.00 uur: Persbriefing na afloop van de Ministerraad
Perszaal van de Federale Regering
Ingang via Hertogstraat 4, 1000 Brussel

10.00 uur: Ministerraad Wetstraat 16, 1000 Brussel 12.00 uur: Persbriefing na afloop van de Ministerraad Perszaal van de Federale Regering Ingang via Hertogstraat 4, 1000 Brussel

MINISTERRAAD VAN VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2005, OM 10.00 UUR AGENDA DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Minister van FinanciënMinister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenStaatssecretaris voor Informatisering van de Staat B.1. Fiscale begunstiging van een totaalpakket ter bevordering van het pc- en internetgebruik in de Belgische huisgezinnen (pc-privé).2005A20410.039 Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken B.2. Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister A.3. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan de Franse Gemeenschap van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het Ministerie van Justitie - Dienst voor jeugdbescherming.1991A01030.173 Minister van Ambtenarenzaken A.4. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel.2005A04161.004 Minister van Ambtenarenzaken A.5. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.2001A71750.340 Minister van Ambtenarenzaken A.6. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2003 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg.2002A71180.192 Minister van Ambtenarenzaken B.7. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van staffuncties in de Federale Overheidsdiensten.2002A04180.159 Minister van Ambtenarenzaken B.8. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere Federale Overheidsdienst, en van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de Federale Overheidsdiensten en de Programmatorische Federale Overheidsdiensten.2005A04180.012 Minister van Justitie B.9. Voorontwerp van wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek van strafvordering, en aan het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden bij de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit.2005A02610.006 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van FinanciënMinister van Energie B.10. Evolutie van de energieprijzen.2005A20450.012 Minister van Sociale Zaken A.11. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.2003A70720.034 Minister van Volksgezondheid B.12. Aviaire influenza - Stand van zaken.2003A71750.038 Minister van Pensioenen A.13. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van diverse weddenbijslagen toegekend aan magistraten.2001A70600.139 ++ +