10 mrt 2005 17:20

Agenda Ministerraad vrijdag 11 maart 2005

Ministerraad van vrijdag 11 maart 2005, om 10.00 uur. Agenda.
Persconferentie om 15.00 uur.

Ministerraad van vrijdag 11 maart 2005, om 10.00 uur. Agenda. Persconferentie om 15.00 uur.

OMZETTING VAN DE EUROPESE RICHTLIJNEN Minister van Buitenlandse Zaken Staatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken en algemeen overzicht.2003A33500.0070 Minister van Volksgezondheid Uitvoering van de beslissing van de Raad van4 maart 2005 (punt 3)(notificatie nr. 2004A71480.002).Richtlijn 1999/74/EG van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen (fiche II.3) :Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen.2004A71480.002 Minister van JustitieMinister van FinanciënMinister van EconomieMinister van Middenstand Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.37.).Richtlijn 2003/51/EG tot wijziging van de richtlijnen 1978/660/EEG, 1983/349/EEG, 1986/635/EEG en 1991/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen (steekkaart 1.121).2005A20430.005 Minister van EconomieMinister van VolksgezondheidMinister van MiddenstandMinister van Leefmilieu Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punten 1.5. en 1.13).Richtlijn 2003/17/EG tot wijziging van richtlijn 1998/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof (steekkaart 1.16).2005A40450.004 Minister van Financiën Uitvoering van de beslissingen van de Raad van 18 februari 2005 (punten 1.11. en 1.12.) en de Raad van 4 maart 2005 (punten 5 en 6) (notificatie nr. 2003A33500.007).Richtlijn 2001/107/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) met het oog op de reglementering van beheermaatschappijen en vereenvoudigde prospectussen (steekkaart 1.51).2005A20400.005Richtlijn 2001/108/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's), betreffende beleggingen van ICBE's (steekkaart 1.52).Ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare instellingen van collectieve belegging.2005A20400.006 Minister van Economie Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.16.).Richtlijn 2001/65/EG tot wijziging van de richtlijnen 1978/660/EEG, 1983/349/EEG en 1986/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële instellingen (steekkaart 1.39).2005A40430.008 Minister van VolksgezondheidMinister van MiddenstandMinister van Werk Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.39.).Richtlijn 2003/89/EG tot wijziging van richtlijn 2000/13/EG met betrekking tot de vermelding van de ingrediënten van levensmiddelen (steekkaart 1.92).2005A71750.005 Minister van FinanciënMinister van EconomieMinister van VolksgezondheidMinister van MiddenstandMinister van WerkMinister van Leefmilieu Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.40.).Richtlijn 2003/30/EG ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer (steekkaart 1.96).2005A73760.003 Minister van Mobiliteit Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.80.).Richtlijn 2004/78/EG tot wijziging, ter aanpassing aan de technische vooruitgang, van richtlijn 2001/56/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, en van Richtlijn 1970/156/EEG van de Raad (steekkaart 1.75).2005A61460.011 Minister van Mobiliteit Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.82.).Richtlijn 2004/11/EG tot wijziging van richtlijn 1992/24/EEG van de Raad betreffende de snelheidsbegrenzers of soortgelijke begrenzingssystemen voor bepaalde categorieën motorvoertuigen (steekkkaart 1.91.).2005A61460.010 Minister van Mobiliteit Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.83.).Richtlijn 2004/86/EG tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 93/93/EEG van de Raad betreffende de massa's en afmetingen van twee- of driewielige motorvoertuigen (steekkaart 1.99).2005A61460.009 Minister van Mobiliteit Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A335000.007 - punt 1.84.).Richtlijn 2004/3/EG tot wijziging van de richtlijnen 1970/156/EEG en 1980/1268/EEG van de Raad wat betreft de meting van de emissie van kooldioxide en het brandstofverbruik van voertuigen van categorie N1 (steekkaart 1.111).2005A61760.001 Minister van Mobiliteit Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.43.).Richtlijn 2003/24/EG houdende wijziging van richtlijn 1998/18/EG van de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (steekkaart 1.89).2005A61460.007 Minister van FinanciënMinister van Binnenlandse Zaken Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punten 1.3. en 1.8.). Richtlijn 2002/6/EG betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap (steekkaart 1.24).Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de grenscontrole aan de maritieme buitengrens.2005A03460.006 Minister van Volksgezondheid Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.31.).Richtlijn 2003/99/EG inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikkingen 1990/424/EEG van de Raad en intrekking van richtlijn 1992/117/EEG van de Raad (steekkaart 1.61).2005A71480.003 Minister van Financiën Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.35.).Richtlijn 2003/123/EG tot wijziging van richtlijn 1990/435/EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende Lidstaten (steekkaart 1.104).2005A20410.014 ++ + DOSSIER WAARBIJ EEN STAATSSECRETARIS BETROKKEN IS Minister van OverheidsbedrijvenMinister van Sociale Zaken en VolksgezondheidStaatssecretaris voor het Gezin en personen met een handicap a) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf DE POST in het kader van de uitvoering van de vijfjaarlijkse herzieningen inzake het recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming en op de integratietegemoetkoming.2005A70720.007b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende demodaliteiten voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf BELGACOM in het kader van de uitvoering van de vijfjaarlijkse herzieningen inzake het recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming en op de integratietegemoetkoming.2005A70720.008 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Justitie Transfer van de bestaande gegevens in het huidige systeem "Mammouth" naar het nieuwe systeem "Phenix".2005A02130.010 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Oprichting van het gebouw "Egmont 2" - Wijziging van het programma en bouw van de verbindingstunnel met "Egmont 1".1991D63460.004 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Financiën - Huisvesting van de Dienst "Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken " (Ruling) en meerdere andere Diensten.2005A20140.005 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Financiën - Groepering van de drukkerijen :- bijakte bij het oorspronkelijk contract met de N.V. Gutenberg, voor de huur van een gebouw, gelegen Luttrebruglaan 74 ;- huurverlenging van het gebouw, gelegen Willebroekkaai 35 ;- uitstel met één jaar van de opzegging van het gebouw, gelegen Zennestraat 7-9-11.2003A20140.025 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting, opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen.1995A40430.071 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten.2000A04162.032 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer per spoor.2005A64460.008 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste Minister Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome, op 29 oktober 2004.2004A01500.009 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Unie, enerzijds, en Servië en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Belgrado, op 4 maart 2004.2005A30510.007 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Athene, op 25 mei 2004.2005A30510.006