01 feb 2007 18:44

Agenda Ministerraad vrijdag 2 februari

Agenda Ministerraad vrijdag 2 februari

10.00 uur

Wetstraat 16, Brussel

Agenda Ministerraad vrijdag 2 februari 10.00 uur Wetstraat 16, Brussel

MINISTERRAAD 02/02/2007 10.00 U. AGENDA VERTEGENWOORDIGING VAN DE REGERING EERSTE MINISTER Vertegenwoordiging van de Regering - Staatsbezoek van HH. HH. de Groothertog en de Groothertogin van het Groot-Hertogdom Luxemburg :a) Bezoek aan de Provincie West-Vlaanderen, woensdag 21 maart 2007, in de voormiddag ;b) Bezoek aan de Provincie Antwerpen, woensdag 21 maart 2007, in de namiddag ;c) Bezoek aan de Provincie Namen, donderdag 22 maart 2007, in de voormiddag ;d) Bezoek aan de Duitstalige Gemeenschap, donderdag 22 maart 2007, in de namiddag. TOEPASSING VAN ARTIKEL 104, TWEEDE LID, VAN DE GRONDWET MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR EUROPESE ZAKEN Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Voortgangsrapport. MINISTER VAN FINANCIËNSTAATSSECRETARIS VOOR MODERNISERING VAN DE FINANCIËN EN DE STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE Moderniseringsplan COPERFIN 2007 - Fase A. MINISTER VAN FINANCIËNSTAATSSECRETARIS VOOR MODERNISERING VAN DE FINANCIËN EN DE STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE Ontwerp van koninklijk besluit houdende de ontwikkeling van het elektronisch systeem van notificaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen. MINISTER VAN FINANCIËNSTAATSSECRETARIS VOOR MODERNISERING VAN DE FINANCIËN EN DE STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 210bis en 210ter van het KB/WIB 92. ALGEMEEN BELEID EERSTE MINISTERMINISTER VAN GELIJKE KANSEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag van de adjunct-directrice van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. MINISTER VAN ECONOMIE Ontwerp van koninklijk besluit tot aanstelling van de Algemene Vergadering van de Raad voor de mededinging. MINISTER VAN JUSTITIE Voorontwerp van wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E, voor het kalenderjaar 2007. MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van domaniale wet. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Federale Politie - Contract Aubay - Experten ICT. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (IV) - Ontwerp van amendement (Wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus - Personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie). MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2004 houdende bepaling van sommige afdelingen van de Centrale Diensten van de Federale Overheidsdiensten die de eenheid van rechtspraak verzekeren. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de activiteiten inzake interne audit binnen sommige Diensten van de federale uitvoerende macht. Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité voor de Federale Overheid. ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vergoedingen toegekend aan kunstenaars. MINISTER VAN ECONOMIE Economische Begroting 2007. MINISTER VAN ENERGIE Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 juni 2006 tot hervorming van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen. MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de de sociale zekerheidsbijdragen. MINISTER VAN JUSTITIEMINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKENMINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van overeenkomst tussen het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (CODA). MINISTER VAN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de medische hulp en de medische zorgen die niet verzekerd worden aan de begunstigde van de opvang omdat zij manifest niet noodzakelijk blijken te zijn, en tot bepaling van de medische hulp en de medische zorgen die tot het dagelijkse leven behoren en verzekerd worden aan de begunstigde van de opvang. "IPA-WET" MINISTER VAN WERK Voorontwerp van wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008. MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2007-2008. MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen. BUITENLANDS BELEID EERSTE MINISTERMINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR EUROPESE ZAKEN Nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg - Volgende gemeenschappelijke vergadering van de Belgische en Luxemburgse Regeringen, te Terhulpen, op 8 februari 2007. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met volgende Internationale Akten :1° Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk Thaïland inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken ;2° Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Thaïland betreffende de overbrenging van gevonniste personen en betreffende de samenwerking in het kader van de strafuitvoering, ondertekend te Bangkok, op 12 november 2005.