24 feb 2005 17:05

Agenda Ministerraad Vrijdag 25 februari 2005

Ministerraad van vrijdag 25 februari 2005 om 10.00 uur.
Agenda.
!!! Persconferentie om 14.00 uur !!!

Ministerraad van vrijdag 25 februari 2005 om 10.00 uur. Agenda. !!! Persconferentie om 14.00 uur !!!

OMZETTING VAN EUROPESE RICHTLIJNEN Minister van FinanciënMinister van Binnenlandse Zaken Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punten 1.3. en 1.8.). Richtlijn 2002/6/EG betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap (steekkaart 1.24).2005A03460.006 Minister van EconomieMinister van MiddenstandMinister van Werk Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.17.).Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 1990/619/EEG, 1997/7/EG en 1998/27/EG van de Raad (steekkaart 1.80). 2005A40440.002 Minister van Volksgezondheid Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punten 1.52. en 1.61.).Richtlijn 1999/74/EG van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen (steekkaart II.3).Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen.2004A71480.002 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Wettelijke opvolging van de arresten van het Arbitragehof : voorontwerp van "reparatiewet".Voorontwerp van wet tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, en houdende diverse fiscale bepalingen.2004A01053.023 Minister van EconomieMinister van Werk Wettelijke opvolging van de arresten van het Arbitragehof.Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot gemeenschappelijke infrastructuren door de regulerende instanties, bevoegd voor telecommunicatie of radio- en televisieomroep.2005A40030.001 Minister van Justitie Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen - Ontwerp van Bijakte nr. 9.1995A61130.229 Minister van Justitie Federale Overheidsdienst Justitie - Phenixproject - Afdrukken, onder omslag steken en elektronisch verzenden van documenten.2005A02130.007 Minister van Binnenlandse Zaken Voorontwerp van wet tot wijziging van bepaalde basisregels van de evaluatie van de personeelsleden van de Politiediensten.2005A03330.004 Minister van FinanciënMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Sociale Zaken Uitvoering van de beslissing van de Raad van 28 oktober 2004 - Politiehervorming - Werking van het Secretariaat van de geïntegreerde politie (S.S.G.P.I.) en de Centrale Dienst der vaste uitgaven (C.D.V.U.) - Verslag van de werkgroep.2005A03330.003 Minister van Wetenschapsbeleid Financiering van de lanceringsfase van het strategische platform over Informatie- en Communicatietechnologie (I.C.T.).2005A50820.002 Minister van Wetenschapsbeleid Programma van beleidsondersteunend sociaal-wetenschappelijk onderzoek "Samenleving en toekomst".2005A50820.003 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van sommige afdelingen van de Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid die de eenheid van rechtspraak verzekeren.2005A04180.003 Minister van Gelijke Kansen Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Verlenging, voor een nieuwe periode van één jaar, van 1 januari 2005 tot 31 december 2005, van de eerder toegekende afwijkingen.1999A74220.080 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van werkgeversbijdragen en -premies en persoonlijke bijdragen en premies voor de vorming van pensioenen of aanvullende pensioenen.2005A20410.009 Minister van FinanciënMinister van Begroting a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds.2005A22420.002b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toewijzing van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds.2005A22420.003 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Economie Voorontwerp van wet tot wijziging, wat de verzekering tegen natuurrampen betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.2004A40210.003 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het bedrag dat door de Rijksdienst voor sociale zekerheid - Globaal Beheer - wordt overgedragen aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, ter financiering van de startbaanovereenkomsten.2005A74780.001 Minister van Sociale ZakenMinister van WerkMinister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 5 november 2002 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse koninklijke besluiten.2002A70720.539 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de RTBF met een vaste benoeming, met toepassing van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.2005A75730.002 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs, op 13 januari 1993.2005A30510.003