26 apr 2007 18:31

Agenda Ministerraad vrijdag 27 april

Agenda Ministerraad vrijdag 27 april
10.00 uur
Wetstraat 16
1000 Brussel

Agenda Ministerraad vrijdag 27 april 10.00 uur Wetstraat 16 1000 Brussel

AGENDA EERSTE MINISTER Ontwerp van Verklaring tot herziening van de Grondwet. EERSTE MINISTERMINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Federale Wetgevende Kamers, en bijeenroeping van de nieuwe Federale Wetgevende Kamers. EERSTE MINISTER Voorzichtige en lopende zaken - Ontwerp van circulaire. TOEPASSING VAN ARTIKEL 104, TWEEDE LID, VAN DE GRONDWET EERSTE MINISTERMINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN WERKSTAATSSECRETARIS VOOR ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot en met 14 van de wet van… houdende diverse arbeidsbepalingen. EERSTE MINISTERMINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN WERKSTAATSSECRETARIS VOOR ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. EERSTE MINISTERMINISTER VAN FINANCIËNMINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN WERKSTAATSSECRETARIS VOOR MODERNISERING VAN DE FINANCIËN EN DE STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDESTAATSSECRETARIS VOOR ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 december 1998 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het WIB/92, en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. EERSTE MINISTERMINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGSTAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Voorontwerp van wet met betrekking tot de verplichte bewaring door de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen van verloren voorwerpen. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 28 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN DIABOLO - Comfort Letter - Passagiersvergoeding. MINISTER VAN FINANCIËNMINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Federale Participatie- en investeringsmaatschappij (FPIM) - Strategische nota. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIESTAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Verdeling van de winst van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2007 - Goedkeuring van de projecten "armoedebestrijding" - Eerste schijf 2007. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN AMBTENARENZAKENMINISTER VAN LEEFMILIEUSTAATSSECRETARIS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING EN SOCIALE ECONOMIE Compensatie van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door verplaatsingen met vliegtuigen door de leden van de Regering en door personeelsleden van de federale en programmatorische overheidsdiensten en van de instellingen van openbaar nut in het kader van hun respectieve functies - Ontwerp van omzendbrief. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING EN SOCIALE ECONOMIE Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Federale Raad voor de meerwaardeneconomie. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN LEEFMILIEUSTAATSSECRETARIS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING EN SOCIALE ECONOMIE Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Bezinningskamer. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING EN SOCIALE ECONOMIE Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 2006 tot hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling en tot vervanging van leden van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR EUROPESE ZAKEN Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Voortgangsrapport. DOSSIERS INGEDIEND OF MEDE-INGEDIEND DOOR MINISTER VERWILGHEN MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN ECONOMIESTAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overdracht van de personeelsleden van de bij DE POST opgerichte Dienst "Ombudsman" naar het Belgisch Instituut voor postdienst en telecommunicatie. MINISTER VAN WETENSCHAPSBELEID Belgische deelname in GMES - Belgische operationele capaciteit voor de verwerking van satellietbeelden. MINISTER VAN WETENSCHAPSBELEID Financiering van het Belgische industriële platform "RFID" (Radio Frequentie Identificatie). MINISTER VAN WETENSCHAPSBELEID Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der Wetenschappelijke Instellingen van de Staat. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de Federale Wetenschappelijke Instellingen. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de Federale Wetenschappelijke Instellingen. Ontwerp van koninklijk besluit tot vastelling van het geldelijk statuut van het wetenschappelijk personeel van de Federale Wetenschappelijke Instellingen. MINISTER VAN ECONOMIE Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van het Bemiddelingsorgaan bedoeld in artikel 138bis-6, derde lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. MINISTER VAN ENERGIE Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerders bedoeld in de wet van 12 april 1965 actief op het Belgisch grondgebied voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor opslag van aardgas en voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor LNG, alsook voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersnetten voor de capaciteit bestemd voor doorvoer, noodzakelijk om de ontwikkeling op lange termijn van deze installaties toe te laten. MINISTER VAN ENERGIE Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de boekhouding, de kostenbeheersing, betreffende de inkomensverschillen van de beheerders en de objectieve indexeringsformule bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen. MINISTER VAN ENERGIE Nationaal Instituut voor radio-elementen (IRE) - Statutaire wijzigingen. MINISTER VAN ENERGIE Federaal Energie-Instituut - Ontwerp van statuten. MINISTER VAN ENERGIE Ontwerp van koninklijk besluit tot tweede wijziging van de bijlage 2 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Studiecentrum voor kernenergie, en tot wijziging van de statuten van dit Centrum. MINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN ECONOMIE Ontwerp van ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad voor het verbruik. ALGEMEEN BELEID EERSTE MINISTER Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van bepaalde leden van de Raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg. EERSTE MINISTER Ontwerp van koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten. EERSTE MINISTERMINISTER VAN GELIJKE KANSEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van de adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN a) Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van een adjunct-commissaris (N) die de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bijstaat.b) Ontwerp van koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van een adjunct-commissaris (F) op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad van burgemeesters. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming en vervanging van een lid van de Raad van bestuur van het Participatiefonds. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot ontslag van een lid van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en tot benoeming van een lid van deze Raad. MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN MIDDENSTANDMINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de normatieve afdeling van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie. MINISTER VAN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanduiding van de houder van de managementfunctie van directeur-generaal bij het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. MINISTER VAN PENSIOENEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van de administrateur-generaal bij de Pensioendienst voor de overheidssector. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Dossier 7LA301 betreffende het afsluiten van een punctuele opdracht voor de levering van 1.800 illuminating 120 mm munitie voor mortier. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Dossier 8ZSPERS betreffende het ter beschikking stellen van ervaren en gekwalificeerd technisch personeel in de logistieke eenheden van de Marinecomponent van de Belgische Defensie. MINISTER VAN MOBILITEIT Realisatie van een informaticasysteem, nodig voor de implementering van de richtlijn 2003/59 met betrekking tot de initiële bekwaamheid en de nascholing van bestuurders van bepaalde wegvoertuigen aangewend voor het vervoer van goederen of reizigers MINISTER VAN MOBILITEIT Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 houdende uitvoering van de Hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Federaal Agentschap voor de geneesmiddelen en de gezondheidsproducten - Ondersteuning van het informaticasysteem MeSeA en financieel luik. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Dienst Vreemdelingenzaken - Uitbreiding van de databank van het vingerafdruksysteem. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Registratie, verwerking en verspreiding van de verkiezingsuitslagen voor de Federale Parlementsverkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewestelijke Parlementen, vanaf 2008. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende de opdrachten, de samenstelling en de werking van de ASTRID veiligheidscommissie. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van de administratieve procedure van betaling van geldboetes ingesteld door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC). Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van de vereenvoudigde administratieve procedure van betaling van geldboetes ingesteld door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC). MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de interne organisatiestructuur van het Federale Agentschap voor nucleaire controle (FANC). MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende de verlenging van de duur van de overgangsregeling bedoeld in artikel 52bis van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC). MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2003 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en de bepaling van de correctiemechanismen en tot regeling van de principes inzake de tenlasteneming door de gemeenten of meergemeentepolitiezones van de huurkosten. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2003 tot vaststelling van de lijst van huurovereenkomsten betreffende de administratieve en logistieke gebouwen en hun terreinen afgesloten door de Regie der Gebouwen en die aan de gemeenten of meergemeentepolitiezones worden overgedragen. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentenpolitiezones. MINISTER VAN FINANCIËN Uitvoering van de beslissing van de Raad van 21 december 2006 - Functionele hergroepering van de Federale Diensten in het Brusselse Gewest. MINISTER VAN FINANCIËN BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Financiën - Pilootproject "Verwezenlijking van de roerende goederen" - Pakhuis en verkoopzaal voor de Domeinen in het Gewest Brussel-Hoofdstad. MINISTER VAN FINANCIËN BRUSSEL - Federale Politie - Bijkomende inhuring in het gebouw "Atrium", gelegen Notelaarsstraat, 211. MINISTER VAN FINANCIËN BRUSSEL - Huisvesting van Kenniscentrum voor de gezondheidszorg - Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de Regie der gebouwen. MINISTER VAN FINANCIËN BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - "Egmont 2" : wijzigingswerken, eerste installatiewerken en verlenging van de duur van het huurcontrat. MINISTER VAN FINANCIËN ANTWERPEN - Federale Overheidsdienst Justitie - Nieuwe gerechtsgebouw, gelegen Bolivarplaats. MINISTER VAN FINANCIËN ANTWERPEN - Federale Overheidsdienst Financiën - Centralisatie van de diensten. MINISTER VAN FINANCIËN OUDERGEM - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemene Inspectie van de federale en lokale politie (AIG) - Huur van een verdieping in het gebouw, gelegen Triomflaan 174. MINISTER VAN FINANCIËN BRASSCHAAT - Federale Overheidsdienst Financiën - Centralisatie van de diensten. MINISTER VAN FINANCIËN BRUGGE - Diverse Federale Overheidsdiensten - Centralisatie van de diensten. MINISTER VAN FINANCIËN GENT - Federale Overheidsdienst Financiën - Scanningcentrum - Uitbreiding van de gehuurde oppervlakte in het gebouw Zuiderpoort Office Park. MINISTER VAN FINANCIËN HORNU-DOUR - Federale Overheidsdienst Financiën - Centralisatie van de diensten. MINISTER VAN FINANCIËN LEUVEN - Federale Overheid Binnenlandse Zaken - Communicatie- en informatiecentrum Vlaams-Brabant - Co-locatie Meldkamer Binnenlandse Zaken (behandeling van de oproepen 100) en Communicatie- en Informatiecentrum (CIC) van de politie (behandeling van de oproepen 101) - Huur van lokalen. MINISTER VAN FINANCIËN MOL - Federale Overheidsdienst Financiën - Centralisatie van de diensten. MINISTER VAN FINANCIËN STEENOKKERZEEL - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Bouwen van een nieuw centrum ter vervanging van het bestaande Transitcentrum 127, te Melsbroek en het INAD-Centrum, op de luchthaven van Zaventem. MINISTER VAN FINANCIËN LUIK - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Provinciaal Gouvernement - Herhuisvesting van de dienst "Armes". MINISTER VAN FINANCIËN LUIK (Federale Overheidsdienst Financiën, rue Paradis en rue Blonden) en WANDRE (FAVV, rue de Visé 495) - Werken in de gebouwen verkocht aan de NV FEDIMMO. MINISTER VAN FINANCIËN Uitvoering van de beslissing van de Raad van 30 maart 2007 - Ontwerp van protocol af te sluiten tussen de Regie der gebouwen et de NV SOPIMA. MINISTER VAN JUSTITIE "Avant-projet de décret wallon relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement" - Advies van de Ministerraad, overeenkomstig artikel 11, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. MINISTER VAN JUSTITIE Ontwerp van koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. MINISTER VAN JUSTITIE Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen", van de programmawet van 24 december 2002. MINISTER VAN JUSTITIE Ontwerp van koninklijk besluit houdende de vaststelling van het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2007-2008. MINISTER VAN JUSTITIE Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 2 tot 12 van de wet van .. april 2007. MINISTER VAN GELIJKE KANSEN Toepassing van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toekenning van een verlenging van de reeds in 2006 toegekende afwijkingen. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van het niveau A bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de controle op de uitvoering van het personeelsplan door de Inspectie van Financiën. MINISTER VAN BEGROTING Uitvoering van de beslissing van de Raad van 30 maart 2007 - Verslag van de Werkgroep Beleidscoördinatie - Overgangsmodaliteiten inzake de controle op de contractuele wervingen. MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Lasten uit het verleden - Afsluiting van het dossier Belgische Staat c/ Provincie Henegouwen - Ontwerp van beraadslaging. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bron en de nadere regels voor de storting van het bedrag bepaald op 1° van artikel 116 van de programmawet (I) van 27 december 2006 bestemd voor het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Nationale Orden - Ontwerp tot indeling der contingenten. ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID MINISTER VAN CONSUMENTENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vrijstelling van bepaalde dienstenovereenkomsten van de verplichtingen voorzien in artikel 39bis van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en tot uitbreiding van het toepassingsveld van artikel 39bis tot bepaalde categorieën van producten. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 44ter, § 2, 1°, van het WIB/92 en artikel ... van de wet van … houdende diverse bepalingen (IV). MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 202, § 2, tweede lid, van het WIB/92 inzake de vaststelling van de aandelen die de aard van financiële vaste activa hebben ten name van de verzekeringsondernemingen. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de afrekeningsmodaliteiten inzake de Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. MINISTER VAN FINANCIËNMINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN VOLKSGEZONDHEIDMINISTER VAN MIDDENSTANDMINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Overeenkomst met de ULg betreffende de evaluatie en wetenschappelijke opvolging van het proefproject "Behandeling door middel van diacetylmorfine". MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van de ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1977 tot vaststelling van de criteria die van toepassing zijn voor de programmatie van verschillende soorten ziekenhuisdiensten. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Notifiëring aan de Commissie van de Europese Unie - Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van artikel 3 van de wet van 10 juni 2006 tot hervorming van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijzing van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2007 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 165, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de Federale Regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof, voor het kalenderjaar 2007. MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN AMBTENARENZAKENMINISTER VAN PENSIOENEN Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het vroegtijdig pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid van de personeelsleden van sommige overheidsdiensten. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid. MINISTER VAN LANDBOUW Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de droogte van de maanden juni en juli 2006, gevolgd door de overvloedige regenval van de maand augustus 2006, als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp wordt afgebakend en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1978 tot vaststelling van de percentages, veranderlijk per gedeelten van het netto totaal bedrag van de geleden schade, evenals van het bedrag van de vrijstelling en van het abattement voor de berekening van de herstelvergoeding van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door landbouwrampen. MINISTER VAN MIDDENSTAND Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) - Een balans na 3 jaar. MINISTER VAN MIDDENSTAND Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. MINISTER VAN MIDDENSTANDMINISTER VAN PENSIOENEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 296, 297 en 299 van de programmawet (I) van 27 december 2006. MINISTER VAN PENSIOENEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende de inaanmerkingneming, voor de berekening van het pensioen, van de competentietoelage en de premie voor competentieontwikkeling, toegekend aan bepaalde personeelsleden van de Staat. MINISTER VAN PENSIOENEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de gecoördineerde wet tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood. MINISTER VAN PENSIOENEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 4, § 5, van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel, alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie. MINISTER VAN LEEFMILIEU Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 maart 2007 - Gelabelde huishoudtoestellen. MINISTER VAN GROOTSTEDENBELEID Aanhangsel bij het stadscontract 2005-2007 afgesloten met de stad Charleroi, in het kader van het Grootstedenbeleid van de Federale Regering. MINISTER VAN GROOTSTEDENBELEID Aanhangsel bij het huisvestingscontract 2005-2007 afgesloten met de stad Charleroi, in het kader van het Grootstedenbeleid van de Federale Regering. MINISTER VAN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2005 tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering. MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector. MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidings-inspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact (1). MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de Ondernemingsraden en de Comités voor preventie en bescherming op het werk. MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan door het contractueel personeel naar Belgisch recht tewerkgesteld door de Europese Commissie. BUITENLANDS BELEID MINISTER VAN JUSTITIE Ontwerp van bilaterale overeenkomst tussen de Verenigde Naties en België betreffende de uitvoering van de straffen, opgelegd door het Internationaal Straftribunaal voor ex-Yoegoslavië. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het akkoord tussen België en het Vlaamse Gewest betreffende de deelneming van België aan het Fonds voor Emissierechten voor Azië en de Stille Oceaan van de Aziatische Ontwikkelingsbank. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING KOSOVO - Verlenging van de inzet van een Belgische compagnie. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN KOSOVO - Belgische bijdrage aan de aanstaande civiele EVDB-missie "Europees Veiligheids- en defensiebeleid". MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO (KANANGA) - Voortzetting van het militair partnerschap - Zenden van verscheidene detachementen. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Belgische bijdrage aan de Europese EUPOL-missie. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Kinshasa - Nieuwe Ambassade. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENMINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING NEPAL - Belgische hulp. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg, op 26 oktober 2004. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Botswana, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel, op 7 juni 2006.