02 feb 2006 18:58

Agenda Ministerraad vrijdag 3 februari

Ministerraad
Vrijdag 3 februari
10.00 uur
Wetstraat 16,1000 Brussel

Ministerraad Vrijdag 3 februari 10.00 uur Wetstraat 16,1000 Brussel

OMZETTING VAN EUROPESE WETGEVING IN BELGISCH RECHT B.1. Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Uitvoering van de beslissing van de Raad van 27 januari 2006 :Minister van Economie1.1. Richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk :Voorontwerp van wet houdende de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk.2005A40240.002Minister van Binnenlandse Zaken1.16. Richtlijn 2003/122/Euratom van de Raad van22 december 2003 inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen.Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.2000A03760.057Minister van Economie1.21. Richtlijn 2004/22/EG van het EuropeesParlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende meetinstrumenten.Minister van Mobiliteit1.35. Richtlijn 2004/112/EG van de Commissie van13 december 2004 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van richtlijn 95/50/EG van de Raad betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de richtlijn 2004/112/EG van de Commissie van 13 december 2004 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.1997A61460.1452003A33500.007 ++ + DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Minister van FinanciënStaatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude B.2. Moderniseringsplan COPERFIN 2006 - Fase A.2003A20130.101 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling A.3. Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie voor duurzame ontwikkeling.1997A73760.040 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Justitie A.4. Voorontwerp van wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 21 december 2005 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E, voor het kalenderjaar 2006.2006A02430.002 Minister van Justitie B.5. Voorontwerp van wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toegang tot de magistratuur.2006A02600.001 Minister van Financiën B.6. a) Effectisering van de achterstallige belastingschulden - Selectie van de juridische raad en van de financiële raad die het Koninkrijk België bij deze operatie moeten bijstaan.b) "Bevak" - Selectie van de juridische raad en van de financiële raad die het Koninkrijk België bij deze operatie moeten bijstaan.2004A20410.059 Minister van Ambtenarenzaken A.7. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage.2005A04165.001 Minister van Wetenschapsbeleid B.8. Onderzoeksprogramma voor aardobservatie STEREO II.2001A50820.141 Minister van Wetenschapsbeleid B.9. Interuniversitaire attractiepolen (IUAP's) - Fase VI.1990A51820.015 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Economie B.10. Mededeling - Economische begroting 2006 - Kalender.2005A40430.022 Minister van Werk B.11. Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen (Doc. Kamer (2003-2004) nr. 1334/001) - Ontwerpen van amendement (FARAO).2006A74770.001 Minister van Werk B.12. Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen (Doc. Kamer (2003-2004) nr. 1334/001) - Ontwerp van amendement.2006A74770.002 Minister van Werk A.13. a) Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 2006A74030.001b) Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van … tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.2006A74030.002 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken A.14. Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012