03 jun 2004 14:10

Agenda ministerraad vrijdag 4 juni

Agenda ministerraad vrijdag 4 juni

Agenda ministerraad vrijdag 4 juni

DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Eerste Minister + Staatssecretaris voor Administratieve VereenvoudigingMinister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Informatisering van de StaatMinister van EconomieMinister van Middenstand Kruispuntbank Ondernemingen - Verdere ontwikkeling.2003A40430.024 Minister van EconomieMinister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit houdende de samenstelling en de werkwijze van het Begeleidingscomité van de Kruispuntbank van ondernemingen.2004A40430.019 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 waarbij de overstromingen en het overlopen van openbare riolen die hebben plaatsgevonden tussen 24 en 31 juli 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2001A03210.041 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende de verlenging van de duur van de overgangsregeling voorzien in artikel 52bis van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle.2002A03760.077 Minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Methodologische gids voor de aankoop van gemotoriseerde voertuigen die gebruikt zal worden door de Federale Administraties.2004A73460.033 Minister van Volksgezondheid Uitvoering van ICT-projecten in het kader van het "Business Process Re-engineering (B.P.R.) project" van het Directoraat generaal geneesmiddelen (D.G.G.) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.2004A71130.030 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Justitie - Huisvestingsproblematiek van de gerechtelijke Diensten - Huur van het "Palladium", gelegen Poelaertplein.2004A20140.017 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Federale Politie - Algemene Directie Personeel (D.G.P.) en de Algemene Directie Materiële Middelen (D.G.M.) - Huur van de gebouwen A, B en C van het project "Les jardins de la Couronne".2004A20140.020 Minister van Financiën OTTIGNIES - LOUVAIN-LA-NEUVE - Federale Overheidsdienst Financiën - Functionele groepering van de Diensten van de oostpool van Waals-Brabant - Fase 2 - Huur van het gebouw, gelegen Avenue Paul Delvaux 12, en voortzetting van de huur van het gedeelte van de 2de verdieping van het gebouw, gelegen Place de l'Université.2003A64140.021 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten.2000A04162.032 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de loopbaan van de ambtenaren van niveau A.2004A04180.008 Minister van Wetenschapsbeleid Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van de stafdiensten "Personeel en Organisatie", "Begroting en beheerscontrole" en "Informatie- en communicatietechnologie", bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.2004A50180.010 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11ter van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.2001A74780.129 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking.1993A20510.139 Minister van FinanciënMinister van Wetenschapsbeleid Inwerkingtreding van de uitbreiding van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor partnerships tussen ondernemingen en universiteiten, hogescholen of wetenschappelijke instellingen.2004A20820.001 Minister van FinanciënMinister van Wetenschapsbeleid Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2004 houdende erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002.2004A50820.002 Minister van Economie a) Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het aantal, de samenstelling en de vergoedingsvoorwaarden van de leden van de Raad van bestuur van het Bureau voor normalisatie.2004A40430.018b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de erkenning van de sectorale normalisatieoperatoren.2004A40430.016c) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen.2004A40430.015d) Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 19, en van artikel 32 van de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie.2004A40430.017 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse ZakenMinister van Landsverdediging Voorbereiding van de N.A.V.O.-Top, te Istanbul, op 28 en 29 juni 2004 - Belgisch Standpunt.2004A01340.007 Minister van Buitenlandse Zaken Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 ++ +