03 mrt 2005 13:30

Agenda Ministerraad vrijdag 4 maart

Agenda Ministerraad vrijdag 4 maart

10.00 uur:
Ministerraad
Wetstraat 16, 1000 Brussel
15.00 uur:
Persconferentie volgend op de Ministerraad
Perszaal van de Federale Regering, Hertogstraat 4, 1000 Brussel

Agenda Ministerraad vrijdag 4 maart 10.00 uur: Ministerraad Wetstraat 16, 1000 Brussel 15.00 uur: Persconferentie volgend op de Ministerraad Perszaal van de Federale Regering, Hertogstraat 4, 1000 Brussel

MINISTERRAAD VAN VRIJDAG 4 MAART 2005, OM 10.00 UUR AGENDA OMZETTING EUROPESE RICHTLIJNEN Minister van Buitenlandse Zaken + Staatssecretaris voor Europese Zaken B.1. Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007) - Verslag van de Staatssecretaris voor Europese Zaken : globaal overzicht & punten 1.18., 1.34., 1.45. en 1.60.. 2003A33500.007 Minister van Financiën B.2. Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.11).Richtlijn 2001/107/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) met het oog op de reglementering van beheermaatschappijen en vereenvoudigde prospectussen (steekkaart 1.51).2005A20400.005 Minister van Financiën B.3. Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.12).Richtlijn 2001/108/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's), betreffende beleggingen van ICBE's (steekkaart 1.52).2005A20400.006 Minister van Volksgezondheid B.4. Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.29.).Richtlijn 2003/43/EG houdende wijziging van richtlijn 1988/407/EEG tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan (steekkaart 1.67a).2005A71470.001 Minister van JustitieMinister van FinanciënMinister van EconomieMinister van Middenstand B.5. Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.37.).Richtlijn 2003/51/EG tot wijziging van de richtlijnen 1978/660/EEG, 1983/349/EEG, 1986/635/EEG en 1991/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen (steekkaart 1.121).2005A20430.005 Minister van FinanciënMinister van Economie B.6. Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.38.).Richtlijn 2002/92/EG betreffende verzekeringsbemiddeling (steekkaart 1.106).2005A20430.006 Minister van Volksgezondheid B.7. Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.46.).Richtlijn 2002/89/EG tot wijziging van richtlijn 2000/29/EG betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (steekkaart 1.100).2005A71480.001 Minister van Volksgezondheid B.8. Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.48.).Richtlijn 2002/99/EG houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (steekkaart 1.101).2005A71470.002 Minister van JustitieMinister van Binnenlandse ZakenMinister van WetenschapsbeleidMinister van VolksgezondheidMinister van Middenstand B.9. Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punten 1.54., 1.63. en 1.69.).Richtlijn 2001/19/EG tot wijziging van de Richtlijnen 1989/48/EEG en 1992/51/EEG van de Raad betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties (steekkaart 2.3a).2004A01440.007 Minister van Binnenlandse Zaken B.10. Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 februari 2005 (notificatie nr. 2003A33500.007 - punt 1.78.).Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van richtlijn 1990/313/EEG (steekkaart 2.20).2005A03180.004 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Justitie B.11. Toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind - Tweede jaarverslag.2004A02610.021 Minister van Justitie B.12. Voorontwerp van wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.2005A02440.003 Minister van Justitie B.13. Vervanging van mainframe "Fujitsu-Siemens".2005A02130.008 Minister van Binnenlandse Zaken A.14. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de rechtspleging voor de Raad van State inzake de tuchtregeling van toepassing op de vaste leden van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen.2005A03220.001 Minister van Wetenschapsbeleid A.15. Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van de stafdiensten van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.2004A50180.010 Minister van Wetenschapsbeleid B.16. Onderzoeksprogramma "Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling".2005A50820.001 Minister van Financiën B.17. Verkoop van een goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der gebouwen, "Maison Jekay" genaamd "Huis van de bewaker", aan de n.v. "Domaine d'Argenteuil".2004A20140.031 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën B.18. Voorontwerp van wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal.2005A20410.012 Minister van Financiën B.19. Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 385, vijfde lid, van de programmawet van 24 december 2002, en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.2005A20410.005 Minister van Financiën B.20. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002.2003A20410.017 Minister van Volksgezondheid B.21. Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde, en tot wijziging van de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.2005A71480.002 Minister van Volksgezondheid B.22. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2005 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.2005A71750.004 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van FinanciënMinister van Ontwikkelingssamenwerking B.23. Afrikaans Ontwikkelingsfonds - Deelname van België aan de tiende wedersamenstelling van de middelen (FAD-10).2004A20510.045 Minister van Buitenlandse Zaken A.24. Voorontwerp van wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten :1° Scheldeverdrag ;2° Maasverdrag,gedaan te Gent, op 3 december 2002.2005A30510.005 Minister van Buitenlandse Zaken A.25. Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol opgesteld op basis van artikel 43, eerste lid, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), tot wijziging van die Overeenkomst, gedaan te Brussel, op 27 november 2003.2005A30510.004