19 jul 2005 20:10

Agenda Ministerraad woensdag 20 juli

Agenda Ministerraad woensdag 20 juli 09.00 uur

Persconferentie 15 uur

Agenda Ministerraad woensdag 20 juli 09.00 uur Persconferentie 15 uur

RAMP TE GELLINGEN Eerste Minister Herdenkingsplechtigheid ter ere van slachtoffers van de ramp te Gellingen - Aat, Gellingen - Zaterdag 30 juli 2005, om 8.57 uur - Vertegenwoordiging van de Regering 2005A01052.005 Eerste MinisterMinister van JustitieMinister van Binnenlandse ZakenMinister van EconomieMinister van Sociale Zaken Ramp te Gellingen - Stand van zaken.2004A01330.062 ++ + DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Eerste MinisterStaatssecretaris voor Administratieve vereenvoudiging Voorontwerp van wet houdende administratieve vereenvoudiging (II).2005A01430.017 Eerste MinisterMinister van MiddenstandStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Modernisering en vereenvoudiging van de vestigingswetgeving.Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van eisen tot uitoefening van zelfstandige beroepswerkzaamheden in handel en ambacht.2004A44440.017 Minister van FinanciënStaatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude Moderniseringsplan Coperfin - Projecten 2005 - Fase B.2003A20130.101 Minister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van leden van de Interdepartementale Commissie voor duurzame ontwikkeling.1997A73760.040 Minister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van leden van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling.1997A73760.041 Minister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Naar een duurzaam beheer van de Federale Administraties - Strategie voor de invoering van milieuzorgsystemen (E.M.S.) in de Federale Instellingen.2005A43760.014 Minister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenMinister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Opvolging van de Internationale Verbintenissen van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 2000-2004, en het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 2004-2008.2005A43760.004 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.2005A01163.001 Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit houdende de verlenging van het mandaat van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945.2004A01220.008 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanstelling van een Franstalige bijzitter bij de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen.2004A03220.001 Minister van Energie Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 houdende ontslag en benoeming van de leden van de Algemene Raad van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (C.R.E.G.).2001A42450.085 Minister van Ontwikkelingssamenwerking Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2003 houdende de benoeming van de leden van de Raad van beheer van de Belgische Technische Coöperatie (B.T.C.).1999A32520.175 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit houdende de vaststelling van het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2005-2006.2005A02600.008 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen inzake het verzekeren van de verspreiding van en de toegang tot de inhoud van het Belgisch Staatsblad.2005A02600.007 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, en van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de adoptie betreft.2005A02620.003 Minister van Binnenlandse Zaken Overvloedige regenval en overstromingen op 3 en 4 juli 2005 - Erkenning als algemene ramp.2005A01210.004 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen.2005A03330.025 Minister van Binnenlandse Zaken Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.2005A03330.024 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van de financiële hulp van de Staat aan bepaalde gemeenten op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie.2005A03330.026 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende de verlenging van de duur van de overgangsregeling voorzien in artikel 52bis van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle.2002A03760.077 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2006 R3 001 betreffende de aankoop van politie- en anonieme voertuigen ten voordele van de Federale en Locale Politie.2002A03130.616 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Justitie - Gerechtelijke diensten - Huisvesgingsproblematiek - Project PORTALIS - Inrichtingswerken - Budgettering.2004A20140.017 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdient Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Diensten van het Protocol - Huur van de verdiepingen 5 en 6 van het gebouw, gelegen Naamsestraat 72.2005A20140.017 Minister van Financiën MORTSEL en EDEGEM - Federale Overheidsdienst Financiën - Huur van een gebouw, gelegen Mechelsesteenweg 426.2005A20140.016 Minister van Financiën NIJVEL - Onderhandse verkoop aan de stad, van het gebouw "Les Récollets", gelegen place du Souvenir 1.2005A20140.015 Minister van Financiën BERGEN - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Huur van een deel van het vastgoedcomplex, gelegen rue Thomas Edison 1.2005A20140.014 Minister van Financiën DINANT - Federale Overheidsdiensten Justitie en Financiën - Gerechtelijke infrastructuren en Financiecentrum - Offerteaanvraag voor de aanduiding van een engeneering- en architectenbureau - Promotieopdracht.2005A20140.006 Minister van Financiën NAMEN - Federale Overheidsdienst Justitie - Gerechtsgebouwen - Nieuw Justitiepaleis - Offerteaanvraag voor de aanstelling van een architecten- en ingenieursbureau - Promotieopdracht.2005A20140.013 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/S/I 5CS104 betreffende het internetabonnement voor de centrale internetverbinding van 34 Mbps van Defensie (KKE).2005A05130.015 Minister van Landsverdediging Dossier 5RP501 betreffende de aankoop in drie schijven van maximum 620 lichte voertuigen 4x4 en 180 ballistische beschermingskits met aanverwante materiëlen en prestaties en open overeenkomst voor technische ondersteuning.2004A05130.085 Minister van Landsverdediging Dossier 4RP103 betreffende de aankoop van 242 Armoured Infantry Vehicles (AIV) in 3 verschillende schijven (waarvan de eerste schijf in 2005, van 138 gepantserde wielvoertuigen, een vaste schijf is, de tweede schijf, van 81 gepantserde wielvoertuigen, en de derde schijf, van 23 gepantserde wielvoertuigen, voorwaardelijke schijven zijn, die eventueel gelicht kunnen worden tussen 2006 en 2010), alsook de aanverwante leveringen en dienstprestaties.2005A05130.031 Minister van Landsverdediging Dossier 4RP502 betreffende de aankoop en de integratie op PANDUR van 45 waarnemingsplatformen met "Battlefield Management System (B.M.S.)", aanverwante materiëlen en prestaties, alsook een open overeenkomst voor technische ondersteuning.2004A05130.052 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-N/P 5ZP003 betreffende de aankoop van twee tweedehandse M-fregatten van Nederland, met het doel de escortecapaciteit van de Marinecomponent te verbeteren.2005A05130.030 Minister van Landsverdediging Oriëntatiedocument inzake grote investeringen.2004A05130.002 Minister van Mobiliteit Actieplan voor de implementatie van de gecoördineerde wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer - Punt 3.5. "Alternatieve betaalwijzen voor boetezegels" van de nota van 20 juni 2005.2005A61460.027 Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.2004A61460.008 Minister van Mobiliteit Princiepsbeslissing inzake een begeleidingscomité en een controle-instituut voor de politiek inzake geluidshinder door vliegtuiglawaai van en naar de Luchthaven van Brussel-Nationaal.2000A61460.255 Minister van Wetenschapsbeleid Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de overdracht van de personeelsleden en van de goederen, rechten en plichten van het Afrika Studie- en Documentatiecentrum (A.S.D.O.C.), en van het Afrika Instituut (A.I.), naar het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.2005A50820.007 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.2002A04180.186 Eerste MinisterMinister van VolksgezondheidMinister van Ambtenarenzaken BRUSSEL - W.T.C. II - Financiering van de exploitatiekosten van het restaurant.2005A04140.008 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van BegrotingMinister van Overheidsbedrijven Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van . tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht.2005A64030.011 Minister van Overheidsbedrijven a) Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie toegekend aan de "Koning Boudewijnstichting" ten laste van de subsidies van de Nationale Loterij, voor de jaren 2006 tot 2010.2005A64400.012b) Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse bedrag toegekend aan het "Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (B.O.I.C.)" ten laste van de subsidies van de Nationale Loterij, voor de jaren 2006 tot 2009.2005A64400.013 Minister van FinanciënMinister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenMinister van Wetenschapsbeleid Werking van het Ideeënfonds.(2005C80430.018)2005A64430.018 Minister van FinanciënMinister van Overheidsbedrijven Voorontwerp van wet houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij.2005A20400.004 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven.2005A20410.037 Minister van FinanciënMinister van Wetenschapsbeleid Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002.2003A20410.017 Minister van Economie Laattijdige neerlegging van jaarrekeningen.2005A40430.020 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen, en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.2005A42450.010 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken.2005A42450.011 Minister van Sociale ZakenMinister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit houdende erkenningvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.2005A71480.005 Minister van Sociale Zaken Uitvoering van de beslissing van de Raad van 1 juli 2005 - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2005A70720.043 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van . tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2002 betreffende de planning van het medisch aanbod.2005A71750.021 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis en 24 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.2005A74720.041 Minister van Werk Jongerenwerkgelegenheid.2005A74780.007 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Werkgroep "Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid" :a) Verslag 2005/2.2003A70720.050b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister in bepaalde bedrijfstakken en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.2005A70720.011c) Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het model, de toekenningsvoorwaarden en de wijze van bijhouden van een gelegenheidsformulier in de tuinbouwsector, de landbouwsector en de sector van het hotelbedrijf.2005A70720.012d) Uitwerking van een procedure tot toekenning van een "bisnummer" aan buitenlandse arbeidskrachten.2005A70720.042e) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse koninklijke besluiten.2002A70720.539f) Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van artikel 11 van het ministerieel besluit van 10 januari 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.2005A70780.006 Minister van Werk Voorontwerp van wet tot aanpassing van het adoptieverlof geregeld door artikel 30ter, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en door artikel 25sexies, § 1, van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomsten wegens dienst op binnenschepen.2005A74770.015 Minister van Werk a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.1991A74160.192b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.2005A74164.001c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.1999A74164.008d) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan.2000A02600.117e) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2002 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, bestuursautonomie verkregen hebben.2001A74164.024 Minister van Maatschappelijke Integratie Nationaal actieplan sociale insluiting 2005-2006 - Implementatierapport.2000A77700.057 Minister van Grootstedenbeleid Overeenkomst af te sluiten met de stad Gent, in het kader van het Grootstedenbeleid.2005A48330.022 Minister van Grootstedenbeleid Overeenkomsten af te sluiten tussen de Federale Staat en de gemeenten Sint-Joost-ten-Noode en Schaarbeek, in het kader van de uitvoering van het Huisvestingsplan van het Grootstedenbeleid.2005A48330.023 Minister van Pensioenen Nationaal Strategisch Pensioenrapport.2002A75730.089 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken Nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg - Gemeenschappelijke vergadering van de Belgische en Luxemburgse Regeringen, in de "Abbaye Neumünster", op 15 juli 2005.2004A01510.005 Minister van Landsverdediging BALTISCHE ZEE - Deelname van een Belgisch schip aan de operatie "OPEN SPIRIT 05".2005A05340.008 Minister van Landsverdediging Mededeling - DEMOCRATISCHE REPUBLIEK KONGO (KINSHASA EN KAMINA) - Zending van Belgische militairen om er de vorming te verzekeren van het kaderpersoneel van drie brigades van het geïntegreerde Congolese leger.2004A05530.001 Minister van Ontwikkelingssamenwerking Ontwerp van koninklijk besluit tot instelling van een vrijwillige dienst voor collectief nut voor ontwikkelingssamenwerking.2005A32520.005 Minister van Financiën Voorontwerp van wet betreffende de bijdrage van België aan de achtste wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds.2005A20520.003 Minister van Financiën a) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de tiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds.2004A20510.045b) Voorontwerp van wet betreffende de deelneming van België aan de tiende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds.2005A20520.004 Minister van Buitenlandse Zaken Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels, gedaan te, 's Gravenhage, op 15 augustus 1996.2005A30510.040 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een wisseling van Brieven betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling tussen het Koninkrijk België en Anguila, ondertekend te Brussel, op 5 oktober 2004, en te Anguilla, op 17 november 2004.2005A30510.041 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van wisseling van Brieven betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk België en de Turks en Caïcos Eilanden, ondertekend te Brussel, op 5 oktober 2004, en te Grand Turk, op 16 december 2004.2005A30510.045 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van wisseling van Brieven betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk België en het Overzeese Gebied Montserrat van het Verenigd Koninkrijk, ondertekend te Brussel, op 5 oktober 2004, en te Montserrat, op 7 april 2005.2005A30510.044 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een wisseling van Brieven betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk België en de Britse Maagdeneilanden, ondertekend te Brussel, op 5 oktober 2004, en te Tortola, op 11 april 2005.2005A30510.042 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een wisseling van Brieven betreffende de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk België en de Cayman-Eilanden, ondertekend te Brussel, op 5 oktober 2004, en te Grand Crayman, op 12 april 2005.2005A30510.043