27 dec 2018 09:55

Agenda van de elektronische ministerraad van 27 december 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Vervanging van een lid van de federale regering bij het Overlegcomité
 • Aanduiding van de leden van de federale regering bij de samenwerkingscommissie Brussel
 • Overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag naar de deelstaten
 • Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de deelstaten over de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheid voor gezinsbijslagen
 • Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Beslissingen in het kader van het toekomstplan van het von Karman Instituut voor stromingsdynamica
 • Samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen over het Tax Shelter-stelsel en tot informatie-uitwisseling
 • Invoering van een indexeringsmechanisme in het kader van de mobiliteitsvergoeding - Tweede lezing
 • Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en van de zelfstandigen voor het jaar 2019
 • Globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen 2019
 • Verlenging van de beveiligingsopdrachten van Defensie ten voordele van de ambassades in de DRC, Burundi en Mali
 • Militaire ondersteuning aan Belgische risicovertegenwoordigingen in het kader van het DFACT-protocol
 • Verderzetting van de Belgische operationele inzet in de Sahel in 2019
 • Individuele Belgische bijdragen aan VN en EU-operaties in 2019
 • Energielevering voor de gebouwen en installaties van de federale overheidsdiensten en andere federale instellingen
 • Brexit: voorbereidingen in het geval van een 'no deal'
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Dotatie 2018 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen
 • Dode hand 2018
 • Ondersteuning voor de upgrade van de federale onderzoeksinfrastructuren
 • Bepalingen rond de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten
 • Nationaal verslag 'NAVO Strategic Level Report'
 • Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Vlaams Gewest
 • Asiel: lijst van veilige landen van herkomst
 • Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden