30 jun 2011 16:18

Agenda van de ministerraad van 1 juli 2011

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Omzendbrief budgettaire discipline 2011
 • Omzendbrief voorafbeelding van de begroting 2012
 • Grondwettelijk hof: beroep tegen een decreet van het Waals gewest over de handel in uitstootquota's voor broeikasgassen
 • Benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale
  Delcrederedienst
 • Landsverdediging: overheidsopdracht: levering van 60 INS/GPS geleidingskits en bijhorende ontstekers voor de F- 16
 • Mobilitieit en vervoer:
  • onderzoek van de scheepvaartongevallen - tweede lezing
  • goedkeuring van beveiligingsplannen van havenfacilitieiten en havens vereenvoudigd
  • aanpassing van het heffingsstelsel van plaatselijke luchtnavigatiediensten
  • verdeling van de capaciteiten en retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur - tweede lezing
  • opleiding van treinconducteurs en erkenning van opleidingscentra - tweede lezing
 • Volksgezondheid: planning van het aanbod tandheelkundigen
 • Sociale zekerheid: 
  • bijdrage van de farmaceutische ondernemingen bij overschrijding van het geneesmiddelenbudget
  • forfait voor niet-afhankelijke incontinente patiënten
  • verlaging remgeld voor het globaal medisch dossier uitgebreid tot de groepering van huisartsen
  • aanpassing van de drempel van sommige bedragen van de sociale zekerheid aan de welvaart
  • vermindering van sociale bijdragen - doelgroep herstructurering
 • Tewerkstelling werkzoekenden met een handicap - tweede lezing
 • Maatregelen tegen inbreuken en fraude bij dienstencheques
 • Ouderschapsverlof verlengd tot de kinderen 12 jaar zijn - Vlaamse
  gemeenschap
 • Aanpassing van de wetten over de instelling van een Europese
  ondernemingsraad
 • Omzetting van de terugkeerrichtlijn in Belgisch recht
 • Openbare diensten: uitvoering van het sectoraal akkoord
 • Reglementering van arbeidsongevallen in de lokale en de overheidssector gewijzigd
 • Diverse bepalingen van de elektronische communicatie
 • ISAF: inzet van Belgische militairen op de luchthaven van Douchanbe in Tadjikistan
 • Financiering van een initiatief op het vlak van de preventieve diplomatie
 • Niet-discriminatie: bekrachtiging van protocol 12 bij het Verdag voor de rechten van de mens
 • Instemming met de Conventie van de Raad van Europa over de bescherming van kinderen tegen uitbuiting en seksueel misbruik

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.