29 feb 2012 19:16

Agenda van de ministerraad van 1 maart 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen.
Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.

De ministerraad kan de agenda wijzigen.
Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.

 • budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten 
 • vernieuwing van het contract van de federale overheidsdiensten met Belga
 • dossiers van de Regie der Gebouwen
 • benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie
 • overheidsopdrachten voor Landsverdediging
 • voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen - tweede lezing
 • aanwijzing van Fedict als dienstenintegrator van de federale overheid
 • technische specificatie voor de analyse van het wateroppervlak - tweede lezing
 • wettelijke basis voor de opmaak van een plan voor ruimtelijke ordening van de zeegebieden
 • toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de hulpzones van de civiele bescherming
 • aanpassing van een aantal maatregelen ivm de SIS-kaart
 • financiering van het Fonds voor de schadeloosstelling van asbestslachtoffers
 • financiering van een initiatieven van de preventieve diplomatie
 • instemming met negen internationale verdragen
 • eerste deel van het programma van de leningen van staat tot staat
 • veiligheid
 • energieprijzen
 • Europese raad