10 dec 2008 15:56

Agenda van de ministerraad van 11 december 2008

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Samenwerkingsakkoord Beliris: renovatie van de Miniemenwijk in Brussel.
 • Overheidsopdrachten voor Binnenlandse Zaken: onderhoud van het N.SIS systeem en de MDT-uitrusting van de federale politie 
 • Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp
 • Dode hand 2008: verdeling van het bijzonder krediet voor de gemeenten waar eigendommen gelegen zijn die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing
 • Regie der gebouwen
 • Taalexamens voor de directieleden van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
 • Overheidsopdracht Landsverdediging: overeenkomst voor de levering van 2.000 vlieguren per jaar met een lijnvliegtuig van het type wide-body
 • Werking van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de
  gevolgen voor het milieu van de plannen en programma's die aanzienlijke effecten hebben op het milieu
 • Financiering van de werkingskosten van de CREG voor 2009
 • Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgacom
 • Regeling van de adviesaanvragen bij het Federaal agentschap voor
  geneesmiddelen en gezondheidsproducten voor onderzoek of ontwikkeling van een medicijn
 • Indexering van de retributies bestemd voor de financiering van de
  opdrachten van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en
  gezondheidsproducten
 • Tewerkstelling buitenlandse werknemers: gelijkstelling van echtgenoten en geregistreerde partners van EU-burgers
  voor de toegang tot de arbeidsmarkt
 • Gelijkstelling van de Beschäftigungszelle van het Arbeitsamt van de
  Duitstalige Gemeenschap met een federale tewerkstellingscel
 • Oprichting van de armoedebarometer begin 2009
 • Tweede voortgangsrapport van de stuurgroep dienstenrichtlijn
 • Wettelijk kader voor de radiotoegang tot bepaalde frequentiebanden
 • Toepassing van de EU-verordening inzake registratie, beoordeling en
  autorisatie van chemische stoffen ingevoerd of geproduceerd in de EU
  (REACH-verordening)
 • Voorwaarden voor de toekenning van de verwarmingstoelage
 • Inwerkingtreding van de bepalingen van het kb dat de hervorming van het Fonds voor spoorweginfrastructuur regelt 
 • Financiering van projecten van de preventieve diplomatie
 • Toetreding van Albanië en Koatië tot de NAVO

Na de bespreking in de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.