11 feb 2010 15:44

Agenda van de ministerraad van 12 februari 2010

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

 • Aanstelling van de leden van het Auditcomité van de Federale Overheid
 • Goed bestuur in federale overheidsdiensten: inventaris van de instrumenten van goed beheer
 • Federaal openbaar ambt: toekenningsvoorwaarden voor tweetaligheidspremies voor de personeelsleden van de federale overheidsdiensten
 • Federaal openbaar ambt: afwijking van de diplomavereiste voor aanwervingen door gemeenschappen en gewesten - tweede lezing
 • Coperfin 2010 - Fase A: vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën
 • Personenbelasting: belastingplichtigen ontvangen voorstel van aanslag
 • Aanvullende ziekteverzekering: ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming bieden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen - tweede lezing
 • Vrijmaking van de eerste schijf van het programma voor openbare investeringen 2010
 • Werkingskosten van ziekenhuizen: globaal budget 2010 voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen
 • Verzekering voor geneeskundige verzorging: wijziging van de connexiteitregels voor de nomenclatuur van de inwendige
  geneeskunde
 • Projecten voor aanwerving in dagverzorgingscentra in het kader van het generatiepact
 • Sociale zekerheid: vereenvoudiging van de inhoudingen op bijdragen voor brugpensioenen
 • Vereenvoudiging banenplannen - tweede lezing
 • Arbeidsduur van geneesheren, tandartsen en dierenartsen
 • Adviesraad voor ouderen: samenstelling en werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen
 • Beheer van het register voor broeikasgassen
 • Aanstelling van de beheerder voor het vervoersnet van aardgas
 • Spoorwegen: werkgeversbijdrage voor treinabonnementen woon-werkverkeer
 • Mededeling van de cijfers van de economische begroting
 • Begroting van het Belgische voorzitterschap van de EU
 • Deelname aan operatie EUNAVNOR ATALANTA tegen piraterij
 • Indicatieve planning van de deelname aan missies civiel crisisbeheer in 2010
 • Aanvullend protocol tussen België en de Internationale bank voor
  Wederopbouw en Ontwikkeling
 • Zetelakkoord tussen België en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten
 • Zetelakkoord tussen België en de Gemeenschappelijke Markt voor oostelijk en zuidelijk Afrika
 • Zetelakkoord tussen België en het Internationaal Centrum voor de
  Ontwikkeling van het Migratiebeleid

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.