12 mrt 2009 16:15

Agenda van de ministerraad van 13 maart 2009

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Overheidsopdrachten:
  • FOD Mobiliteit en Vervoer
  • Coperfin 
  • FOD Justitie
 • Loopbaan financieel medewerker bij de FOD Financiën
 • Regie der Gebouwen: huur van gebouwen 
 • Aanpassing van het quorum voor de beslissingen van de Cel voor Financiële Informatieverwerking
 • Onverenigbaarheid van mandaten bij Infrabel
 • Regeling van de rechtspositie van het personeel van bepaalde politiediensten
 • Fonds ter reductie van de globale energiekost:
  • verhoging van de maximale schuldpositie
  • wijziging van de statuten en vaststelling beheerscontract
 • Samenwerkingsakkoord over het afvalstoffenverdrag 
 • Drugstest voor veiliger verkeer 
 • Scanning van de aangifte van personenbelasting, de bijlagen en de
  bewijsstukken
 • Toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
 • Prudentiële wetgeving: beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector
 • Kinderbijslag voor kinderen met handicap 
 • Werkgevers beschutte werkplaatsen: aanpassing van de loongrens voor de berekening van de lagelooncomponent - tweede lezing
 • Drempel van het remgeld voor bepaalde magistrale bereidingen en dieetvoeding niet langer geïndexeerd
 • Exloitatie van GSM-mobilofoonnetwerken