13 mrt 2015 10:05

Agenda van de ministerraad van 13 maart 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Verbintenissen van België tijdens de ESA-ministerraad
 • Huren van een gebouw voor het werkloosheidsbureau van Verviers
 • Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse van het INR
 • Overheidsopdracht met betrekking tot de technische evolutie van het geheel van elementen van Sitran
 • Bedrag van het terugverdieneffect als gevolg van de btw-verlaging op elektriciteit
 • Beheer van het register voor broeikasgassen
 • Verlenging van de steun aan het gecombineerd vervoer en het verspreid vervoer
 • Verhoging van het bedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen dat vrijgesteld wordt van inkomstenbelastingen
 • Stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
 • Voorbereiding van de Europese Raad van 19 en 20 maart
 • Deelname van Defensie aan een multinationale ontmijningsoperatie in het Kanaal
 • Uitsturen van een militair detachement naar Tunesië voor het uitvoeren van een instructieopdracht
 • Verdrag nr.167 betreffende de veiligheid en de gezondheid in de bouwnijverheid
 • Afstand van vordering in het kader van een EU-crisisbeheersingsoperatie
 • Akkoord tussen België en Frankrijk betreffende de samenwerking inzake luchtverdediging tegen niet-militaire luchtdreigingen
 • Overeenkomsten met verschillende landen om dubbele belasting te vermijden en om belastingontwijking te voorkomen
 • Verdrag tussen België en Kosovo betreffende de overbrenging van gevonniste personen
 • Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en Jordanië
 • Akkoord dat ervoor zorgt dat Noorwegen en IJsland alle rechten en plichten verkrijgen uit het luchtvaartakkoord tussen de Europese Unie en de VSA
 • Zetelakkoord tussen België en de Benelux Unie
 • Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en Midden-Amerika
 • Akkoord tussen België en Bermuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden
 • Overeenkomst tussen België en Turkije tot het vermijden van dubbele belasting
 • Varia