14 feb 2014 09:41

Agenda van de ministerraad van 14 februari 2014

De ministerraad kan de agenda wizjigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op  www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be. Na afloop van de ministerraad volgt een persconferentie van de regering. U kunt de persconferentie volgen via internet (streaming). De start wordt aangekondigd via de Twitter-accounts @belgiumbe en @eliodirupo. U kunt de video’s van de persconferenties ook bekijken op www.belgium.be en www.premier.be

 • Benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie
 • Overheidsopdracht Landsverdediging: aankoop van reactiemotorbrandstof
 • Heropbouw van SHAPE-Village
 • Integratie van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid in de FOD Justitie
 • Omzendbrief inzake het personeelsplan 2014 voor de diensten die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben
 • Duurzame sociale balans van de federale overheidsdiensten
 • Regie der Gebouwen: huur van een loods in Oostende voor de FOD Volksgezondheid
 • Invoering van de overgangsuitkering voor jonge weduwnaars en weduwen - Tweede lezing
 • Diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen
 • Rechtsbevoegheid aanvullende pensioenen
 • Derde beheerscontract van Belgocontrol
 • Diverse bepalingen inzake leefmilieu
 • Voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake energie
 • Bevordering van duurzame elektriciteit
 • Domeinconcessies voor hydro-elektrische opslag in zeegebieden
 • Financiering van het fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen
 • Procedure voor de toewijzing van de frequenties in de 900 MHz- en 1800 MHz-banden
 • Notificatie van biobanken
 • Formule voor de berekening van de bijzondere bijdrage voor het Fonds Sluiting der ondernemingen
 • Organisatie van opleidingen tijdens bepaalde periodes van tijdelijke werkloosheid
 • Ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand voor de contractuele personeelsleden van de buitenlandse ambassades en van de SHAPE
 • Toezicht op de kredietinstellingen - tweede lezing
 • Diverse bepalingen om de stabiliteit van de Belgische bank- en financiële sector te versterken - tweede lezing
 • Modernisering van de beheersstructuur van de Autoriteit voor financiële diensten en markten - tweede lezing
 • Uitwisseling van financiële inlichtingen tussen België en de Verenigde Staten
 • Hervorming van TAX-shelter
 • Wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen op het vlak van de voorafbetalingen
 • Gedragscode voor de kmo’s op het vlak van kredietovereenkomsten
 • Opvolgingsrapport van het Actieplan tegen sociale dumping
 • Deelname van het schip GODETIA aan de campagne Maritime Capacity Building 2014
 • Invoeging van een boek over het recht van de marktpraktijken, consumentenbescherming en de beoefenaars van een vrij beroep in het wetboek van economisch recht
 • Instemming met het protocol met Oostenrijk inzake belastinggegevens
 • Instemming met het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren