14 jul 2023 09:45

Agenda van de ministerraad van 14 juli 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Globaal verslag over de werking van de federale interne controle en de activiteiten van het Auditcomité van de federale overheid
 • Weging van de functie van voorzitter van het Directiecomité bij de POD Maatschappelijke Integratie
 • Openbaar ambt: kennismakingstraject voor personen met een handicap
 • Actualisatie federaal aankoopbeleid 2021-2023
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Justitie
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg
 • Benoeming van de algemeen directeur van de Koninklijke Muntschouwburg
 • Wijzigingen inzake de uitkering voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit tijdelijk onderbreken in het kader van mantelzorg
 • Vervoersplan 2023-2026 van de NMBS
 • Invoering van een elektronische toepassing “Federal Learning Account" - Tweede lezing
 • Modaliteiten van de responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers van langdurig zieke werknemers
 • Diverse bepalingen in sociale zaken
 • Inning van de bijdrage voor de preventie van arbeidsongevallen
 • Uitgaven voor dringende geneeskundige hulpverlening
 • Financiering van de energiekosten van de ziekenhuizen
 • Diverse bepalingen inzake gezondheid
 • Post: maatregelen om de milieu-impact van de pakketbezorgingsdiensten te beperken
 • Herstel van de snelrechtprocedure
 • Uitbreiding van het gebruik van digitale wapenregisters
 • Vergunningsvoorwaarden voor recreatieve schutters
 • Samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Gemeenschap over slachtofferzorg
 • Invoerverbod van jachttrofeeën van beschermde diersoorten
 • Toekenning van een subsidie aan de waterstofvervoersnetbeheerder
 • Begunstigden van de Herstel- en veerkrachtfaciliteit: regelingen om dubbele financiering te voorkomen en rapportage over de eindontvangers
 • Addendum bij het Nationaal plan voor herstel en veerkracht
 • Oprichting van het digitale consumentenplatform “Consumerconnect”
 • Wijzigingen aan het beheerscontract tussen de staat en skeyes
 • Instemming met wijzigingen in het statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof
 • Verlenen van een staatswaarborg voor operaties van multilaterale ontwikkelings- en investeringsbanken
 • Renovatiewerken gebouwen Defensie 
 • Project resolutie Metissen 
 • Verlenging met 6 maanden van voorzitter FOD volksgezondheid 
 • Wetsontwerp tot regeling van private opsporing 
 • Wetsontwerp coördinatie van federaal klimaatbeleid 
 • Toekenning van hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van DVZ 
 • Financiële tegemoetkoming aan volledig geconventioneerde zorgverleners 
 • Varia