14 mrt 2014 09:55

Agenda van de ministerraad van 14 maart 2014

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Aangifte van mandaten en vermogens van regeringsleden bij het Rekenhof
 • Overheidsopdrachten: wijziging van de algemene uitvoeringsregels van betalingen
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Organiek statuut van het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen
 • Evaluatie van de antidiscriminatiewetten: samenstelling van de commissie van experts
 • Verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie voor de prezones en de hulpverleningszones 
 • Berekening en betaling van de gemeentelijke dotatie voor de hulpverleningszones
 • Administratief en geldelijk statuut van het ambulancepersoneel
 • Externe leden van het Statistisch Toezichtscomité binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Aanstelling van de voorzitter van het directiecomité van Fedict
 • Regels voor het beheerscontract van Infrabel en de nieuwe NMBS
 • Personeelsformaties van het gerechtspersoneel
 • Dossiers betreffende de Regie der Gebouwen
 • Benchmark van de prijzen van geneesmiddelen
 • Herintegratievergoeding van de voorzitter en de leden van de Raad van het BIPT
 • Pensioen van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart
 • Verhoging van een boete in het kader van het actieplan tegen sociale dumping in de sector van het wegtransport
 • Praktische modaliteiten voor de inning van de federale gasbijdrage
 • Werkingsmodaliteiten van de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
 • Testen van menselijk lichaamsmateriaal bestemd voor geneeskundige toepassing op de mens of wetenschappelijk onderzoek
 • Technische voorschriften voor het testen van menselijke weefsels en cellen
 • Maximumaantal apotheken voor tien jaar verlengd
 • Beperking van de distributiekosten van medicijnen, afgeleverd in rusthuizen 
 • Budgettaire enveloppe voor kortingen op de heffing op de omzet van vergoedbare farmaceutische specialiteiten
 • Grensoverschrijdende gezondheidszorg
 • Maximumfactuur voor chronisch zieken
 • Bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector - tweede lezing
 • Arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst aan boord van zeeschepen
 • Vrijwilligerswerk van buitenlandse onderdanen met een wettelijke verblijfsvergunning 
 • Loongrenzen voor de toekenning van arbeidskaarten B
 • Uitbreiding van het systeem van de werkgeversgroeperingen
 • Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
 • Heropbouw van de Belgische afdeling van de SHAPE International School
 • Logistieke en administratieve ondersteuning van België aan SHAPE als gastnatie
 • Belgische deelname aan operatie OPEN SPIRIT 2014 in de Baltische Zee