16 jun 2023 01:00

Agenda van de ministerraad van 16 juni 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Omzendbrief inzake deontologische code voor regeringsleden
 • Aanvullend pensioen voor personeelsleden van de Koninklijke Muntschouwburg
 • Overheidsopdracht voor de FOD BOSA
 • Ambtenarenzaken: invoering maaltijdcheques in het federaal openbaar ambt
 • Actualisering omzendbrief inzake federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Verlenging huur van gebouwen voor de vredegerechten van Schaarbeek en Laken
 • Maatregelen inzake de bevordering van het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer
 • Diverse arbeidsbepalingen
 • Regeling van voordelen aan zorgverleners
 • Wettelijke verankering van een federaal plan voor armoedebestrijding – tweede lezing
 • Lokale politie: toekenning van de subsidies ter ondersteuning van de NAVAP voor 2023
 • Aanpassingen aan de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties - tweede lezing
 • Ondersteuningsmaatregelen voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Brussel
 • Oekraïne: financiering van initiatieven inzake veiligheid, diplomatie en civiele steun
 • Bijkomende middelen voor humanitaire en sociale noden in Oekraïne
 • Dringende aankopen en leveringen van militair materieel voor het Oekraïense leger
 • Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16, tweede lid van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie
 • KB houdende ontslag en benoeming van twee leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investerings­maatschappij
 • Voorontwerp van wet houdende diverse aanpassingen inzake ombudsdiensten
 • Varia