18 mei 2018 10:56

Agenda van de ministerraad van 18 mei 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Vervanging van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting bij het Instituut voor de nationale rekeningen
 • Benoeming van de voorzitter van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie
 • Diverse bepalingen binnenlandse zaken – Tweede lezing
 • Benoeming van leden van de raad van bestuur van de nv ASTRID
 • Geldelijke wijzigingen in het statuut van ambtenaren van de buitenlandse en de consulaire carrière
 • Bijsturing van een anomalie omtrent de bezoldigingsregeling bij de FOD Financiën
 • Wijzigingen omtrent de melding van een veronderstelde integriteitsschending bij de federale overheid
 • Overheidsopdracht voor de modernisering van de Belpic-applicatie en -infrastructuur
 • Overheidsopdracht voor levering van gas, elektriciteit en aanverwante diensten aan federale overheidsgebouwen
 • Overheidsopdracht voor nieuwe werkpakketten in het kader van het eGovernment Identity Access Management
 • Overheidsopdracht voor het onderhoud van de SHAPE-woningen
 • Twee overheidsopdrachten voor de federale overheid
 • Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een bijzondere verblijfssituatie bevinden - Tweede lezing
 • Vereenvoudiging van de tariefvergelijking op vlak van telecommunicatie
 • Vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie
 • Productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen
 • Financiering van de strategische spoorweginfrastructuren
 • Belgische deelname aan ‘NATO Training and Capacity Building' in Iraq in 2018
 • Verlenging van de militaire instructieopdracht in Niger tot eind 2018
 • Instemming met het protocol betreffende de Conventie over gedwongen arbeid van 1930
 • Instemming met het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme
 • Instemming met het protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op vlak van jacht en vogelbescherming
 • Instemming met twee protocollen houdende wijziging van het Verdrag inzake internationale burgerluchtvaart
 • Instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux en Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten
 • Varia