18 jul 2013 23:01

Agenda van de ministerraad van 19 juli 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad kunt u de persberichten lezen op www.premier.be  en www.presscenter.org.

• Werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2014
• Dienstverleningen van de Belgische Mededingingsautoriteit
• Benoeming van de leden van het Wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse
• Samenstelling en werkwijze van het raadgevend comité bij het FAVV
• Benoeming van een lid van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde
• Krediet voor de vzw Renouvellement de l'organe représentatif du culte musulman en Belgique
• Oprichting en organisatie van de federale dienstenintegrator
• Overheidsopdracht voor een strategisch informatieplan
• Openbare aanbesteding voor de levering van energie aan de federale gebouwen
• Overheidsopdracht energieprestaties FEDIMMO-gebouwen
• Rationalisatie van energiebesparende investeringen in federale overheidsgebouwen
• Diverse bepalingen inzake energie
• Diverse bepalingen over kmo's
• Waarderingstoelagen van sommige ambtenaren van de Veiligheid van de Staat
• Wijziging van de aanvullende pensioenen bij universitaire instellingen
• Mobiele-communicatiediensten aan boord van vaartuigen
• Wijziging van de toekenning van vergunningen voor grondsatellietstations
• Instituut Nationale Rekeningen
• Uitvoering van de wetgeving postdiensten
• Wetboek van economisch recht: marktpraktijken en consumentenbescherming - tweede lezing
• Invoeging van een boek over het recht van de marktpraktijken, consumentenbescherming en bijzondere rechtsprocedures in het wetboek van economisch recht
• Invoeging van boek XI Intellectuele eigendom in het wetboek van economisch recht
• Kopiëren voor eigen gebruik
• Kalender voor de nucleaire uitstap - tweede lezing
• Oprichting van nieuwe productie-installaties van elektriciteit
• Hervorming van het offshore subsidiesysteem
• Opvolging van het beleid van politiediensten voor verkeersveiligheid
• Opvolging van verkeersovertredingen
• Prijsvorming in de transportsector van goederenvervoer over de binnenwateren
• Beheer van persoonlijke gegevens en informatie door de politiediensten
• Strategische veiligheids- en preventieplannen en gemeenschapswachten
• Toelage voor veiligheids- en samenlevingscontract
• Risicoanalyse in de hulpverleningszones
• Erkenning kinesitherapeuten
• Bewijskracht van elektronische documenten van de gezondheidszorg - tweede lezing
• Gelegenheidsarbeid in de champignonteelt
• Bestrijding van fraude op de bijdragen op beëindigingsvergoedingen
• Vervoer door autobussen, autocars en taxi's
• Versterking van de werkbonus
• Opleidingsfonds dienstencheques voor opleiding van werklozen en leefloners
• Inkomensgarantie-uitkering voor vrijwillig deeltijdse werknemer die werk hervat
• Erkenning van de ambachtsman wettelijk vastgelegd - tweede lezing
• Stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
• Invoering van autonome probatiestraf in strafrechtstelsel
• Toekenning van familienaam
• Hervorming van het huwelijksvermogensrecht
• Meerjareninvesteringsplan 2013-2015 van de NMBS-groep
• Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen met 2%
• Verhoging met 2% van de uitkeringen voor personen met een handicap
• Verhoging met 1,25% van de uitkeringen voor primaire ongeschiktheid van de zelfstandigen
• Verhoging van het leefloon met 2%
• Indicatieve planning civiele missies crisisbeheer 2013
• Intrestbonificatie Viëtnam Spacebel
• Project gecoördineerd grensbeheer
• Wettelijke basis van de Belgische ontwikkelingssamenwerking
• Hervorming van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
• Verslag over de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
• Tweede nationaal actieplan: Vrouwen, vrede en veiligheid 2013-2016