01 apr 2010 13:22

Agenda van de ministerraad van 2 april 2010

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

 • Benoeming van een rechter bij het Grondwettelijk Hof
 • Regie der gebouwen: gunning van een huurovereenkomst voor de huisvesting van plaatselijke overheidsdiensten in Aalst
 • RIZIV: benoeming van een lid van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen
 • Benoeming van de leden van het College van de Dienst Voorafgaande
  Beslissingen in fiscale zaken
 • Personeel openbaar ambt:
  • wijziging van de bezoldiging van personeelsleden van federale
   overheidsdiensten
  • ontwerp van omzendbrief over de monitoring van het aantal personeelsleden en de personeelskredieten
 • Landsverdediging: toekenning van een hoger stafbrevet en het hoger brevet van militair administrateur aan de reserveofficieren
 • Europees noodnummer 112  - tweede lezing
 • Statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat
 • Veiligheid: uitbreiding van de definitie van waardentransport
 • Voorwaarden voor verwerving van Belgische nationaliteit aangepast
 • Modernisering van het gebruik van DNA-onderzoek in strafzaken
 • Vastlegging van de bijdrage voor de Veiligheidsinstantie en het
  Onderzoeksorgaan voor de spoorwegongevallen
 • Kaderrichtlijn water en kaderrichtlijn mariene strategie
 • Volksgezondheid: erkenning van de beroepsorganisaties van de beoefenaars van niet-conventionele praktijken
 • Volksgezondheid: planning van het medische aanbod
 • Sociale zaken: toekenning van een inhaalpremie aan personen met een handicap
 • Goedkeuring van een project in het kader van het Jongerenbanenplan van het Generatiepact
 • Diamantsector: verwijzing naar nieuwe koepelorganisatie voor de diamantsector
 • Omzetting van de derde postrichtlijn - tweede lezing
 • Vernieuwing van het beheerscontract van De Post - tweede lezing
 • Gedragscode voor de toegang tot het gasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie
 • Deelname van eerste minister Yves Leterme aan Nuclear Security Summit in Washington
 • Internationaal verdrag:
  • verdrag over de huisarbeid
  • internationale overeenkomst inzake tropisch hout
  • vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting naar het inkomen en naar vermogenswinsten met Noorwegen, Finland, Singapore en het Verenigd Koninkrijk
 • Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij