01 sep 2011 16:24

Agenda van de ministerraad van 2 september 2011

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Dossiers betreffende de Regie der Gebouwen
 • Niet-conventionele praktijken: benoeming van de leden van de kamers "homeopathie", "chiropraxie", "osteopathie" en "acupunctuur"
 • Comptabiliteit van de federale staat:
  • aanvullende regels voor de jaarrekening
  • rekening van de uitvoering van de begroting
 • Aanwerving van gerechtelijke stagiairs in 2012
 • Aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie
 • Verlenging van het mandaat van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Ambtenarenzaken: opstarten van een algemene offerteaanvraag voor de aankoop en de levering van kantoorbenodigdheden
 • Erkenning van de hevige sneeuwval van december 2010 als algemene ramp
 • Verhoging van de subsidies aan de provinciale brandweerscholen die de opleidingen voor brandweerlieden organiseren
 • Voorontwerp van wet met fiscale en diverse bepalingen - tweede lezing
 • Uitbreiding van de versnelde betaling tot alle verstrekkingen waarvoor een algemeen geneeskundige de derdebetalersregeling toepast
 • Invaliditeitspensioen van de mijnwerkers stijgt met 2% op 1 september
 • Retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
 • Financiële regels van het betaald educatief verlof voor het schooljaar 2011-2012
 • Deelname van Belgische militairen aan de vormingsopdracht van een Oegandees detachement
 • Wijziging van de voorwaarden van de lening die door de lidstaten van de eurozone aan Griekenland werd toegekend
 • Schuldomzetting van een deel van de Egyptische terugbetalingsverplichtingen op in het verleden toegekende staatsleningen
 • Financiering van missies civiele crisisbeheersing 
 • Goedkeuring van verschilldende internationale verdragen

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.