20 jul 2023 08:21

Agenda van de ministerraad van 20 juli 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming van een Franstalige rechter in het Grondwettelijk Hof
 • Maatregelen inzake veiligheidsrisico’s overheidsopdrachten
 • Benoemingen bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Financiën
 • Ambtenarenzaken: invoering van de heroriëntering om professionele redenen en het werkplekleertraject
 • Ambtenarenzaken: rangschikking van de functies over de verschillende niveaus
 • Ambtenarenzaken: wijzigingen inzake demotie
 • Overheidsopdracht betreffende de levering van schoonmaakmateriaal
 • Ambtenarenzaken: federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Aanwijzing leden adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie
 • Aanwijzing van een lid van de Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met toezicht op het verzamelen van gegevens
 • Hervorming van de Nationale Veiligheidsoverheid
 • Overheidsopdracht betreffende de werklastmeting van het Openbaar Ministerie
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Overheidsopdracht in het kader van de verkiezingen in de stem- en telbureaus en in de kieshoofdbureaus
 • Vierde beheerscontract van ASTRID
 • Overheidsopdracht voor de FOD BOSA
 • Aanwezigheidsregistratie voor onderhouds- en schoonmaakactiviteiten
 • Inspraak van werknemers na een grensoverschrijdende fusie, splitsing of omzetting
 • Gedeeltelijke omzetting van de EU-richtlijn betreffende de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen
 • Diverse bepalingen inzake economie
 • Update van de voorwaarden voor vastgoedbemiddelingsovereenkomsten
 • Gewijzigde stagereglement van het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
 • Uitkeringen voor zelfstandigen bij de geboorte van een levenloos kind
 • Oprichting van het centraal fietsregister - Tweede lezing
 • Modaliteiten voor de berekening van het mobiliteitsbudget
 • Voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij 2023
 • Precisering van de loonconversie van auteursrechtelijke vergoedingen
 • Bijzondere regels inzake overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen
 • Nieuw wettelijk kader voor grondstoffen die door apothekers worden gebruikt
 • Beperkingen op de verkoop van alcohol en tabak
 • Uitvoering maatregelen begrotingscontrole inzake pensioenen
 • Oprichting mechanisme ter voorkoming van foltering
 • Aanpassingen inzake de wapenwetgeving
 • Herstel van de snelrechtprocedure
 • Hervorming van het Strafwetboek – Tweede lezing
 • Digitalisering van Justitie
 • Samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap over slachtofferzorg
 • Oprichting incidentenwaarschuwingssysteem binnen de financiële sector
 • Gebruiksrechten voor zendinstallaties in de Noordzee
 • Uitbreiding recht op integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
 • Vrijstelling van de verhoogde kinderbijslag voor de berekening van het leefloon voor jongeren met een handicap
 • Oekraïne: financiering van bijstand aan vluchtelingen door de OCMW’s
 • Modernisering en uitbreiding van de vrijwillige dienst van collectief nut – Tweede lezing
 • Precisering van de voorwaarden voor facturatie tussen verschillende hulpverleningszones
 • Hervorming van de Raad van State - Tweede lezing
 • Versterking van de geïntegreerde politie: bijkomende kredieten
 • Windparken op zee: ontwerp voor de uitbreiding van het 'Modular Offshore Grid' - Tweede lezing
 • Elektriciteitswet: uitvoering van de algemene principes voor de tendering van de “Prinses Elisabethzone”
 • Sancties voor overtredingen op de gas-, waterstof- en elektriciteitswet
 • Bedragen 2023 van de fondsen voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas
 • Tussentijds rapport over de voortgang van het project voor de herwaardering van de Jubelparksite
 • Modaliteiten voor de toekenning van subsidies aan verenigingen die actief zijn in het domein van gendergelijkheid en gelijke kansen
 • Bijkomende bijdrage van België aan de Loan Account van de Poverty Reduction and Growth Trust
 • Defensie: steun aan het Internationaal Strafhof in Oekraïne
 • B-FAST-operatie in Turkije
 • Protocolakkoord gezamenlijke overheidsopdrachten voor het Belgische voorzitterschap EU
 • Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft.
 • Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 130, § 2, eerste lid, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.
 • Onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor een "Technological Demonstrator" voor een "Small Modular Reactor" op basis van "Lead-cooled Fast Reactor" technologie.
 • Vernietiging van ongeldige producten voor in-vitrodiagnostiek (IVD) - Fase 2.
 • Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 195, §1, 2°, lid 8, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. (SeedMoney)
 • Voorontwerp van wet tot wijziging van de programmawet van 27 december 2021, wat de responsabiliseringsbijdrage inzake invaliditeit verschuldigd door bepaalde werkgevers betreft.
 • Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. b- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. c- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.
 • Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 4 juli 2023 tot vastlegging van het percentage van de contracyclische tier 1-kernkapitaalconserveringbuffer, en tot oplegging van een tier 1-kernkapitaalbuffer voor het systeemrisico dat verbonden is aan blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen ten aanzien van natuurlijke personen, die gedekt zijn door in België gelegen niet-zakelijk onroerend goed.
 • Oekraïne - Steun via Wereldbankgroep (MIGA – IFC).
 • Fedasil - Opening medische plaatsen Grimbergen.
 • Fedasil - Dekking van de bijkomende uitgaven van 2022 op de begroting 2023 van opvangpartner Samusocial et verlenging en versterking van de maatregel voor de overschrijding van het tarief voor de huur- en investeringskost. 
 • Fedasil - Lokale opvang initiatieven, georganiseerd door de OCMW’s, met als doelstelling het aandeel van de individuele opvang binnen het totale opvangnetwerk te vergroten.
 • Fedasil - Huur Hoofdzetel vanaf 1 oktober 2023.
 • Ontwerp van samenwerkingsprotocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitbetaling en opvolging van de bijdrage uit het Europees Solidariteitsfonds. (Verdeling middelen tussenkomst overstromingen)
 • Federaal Agentschap voor nucleaire controle - Structurele financiering.
 • Ontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen - Ontwerp van amendement (Fiscale regeling - Staatsbon).
 • Centralisatie binnen de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij van de deelnemingen van de Belgische Staat in Proximus en bpost. b- Twee ontwerpen van koninklijk besluit houdende goedkeuring van de voorwaarden van de inbreng in de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij van de participatie gehouden door de Staat
 • Uitvoering van de financiering van de voorbereidende studies en activiteiten voor de verlenging van de exploitatieduur van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 tot 30 oktober 2023.
 • Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor radio-elementen.
 • Ontwerp van koninklijk besluit houdende de certificering van ambtenaren en diensten bij selecties.
 • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.
 • Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het programma 2023-2027 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen.
 • Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.
 • Voorstel tot rationalisering van de bedrijfsrestaurants, in uitvoering van de beslissingen van de Raden van 18 oktober 2022 en 31 maart 2023 betreffende de invoering van maaltijdcheques voor het federaal administratief ambt.
 • Federale Politie - Overheidsopdracht 2023 R3 008bis betreffende de verwerving, de installatie en het onderhoud van "Automatic Border Control-systemen".
 • BELNET - Herfinanciering van "FedMAN" basisdienstverlening, van essentiële cyberveiligheidsactiviteiten en tot afdekking van de inflatiegerelateerde IT-meerkost.
 • Varia