20 jul 2012 11:44

Agenda van de ministerraad van 20 juni 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen.
Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.

 • Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid
 • Vervanging van de leden van de Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten
 • Verlof voor ambtenaren 
 • Ontwerp samenwerkingsakkoord over e-government
 • Statuut van de veiligheidsadviseurs van de informatieveiligheid in de overheidsdiensten
 • Doorstart van het eHR-project in de federale openbare diensten
 • Moderniseringsplan voor de FOD Financiën Coperfin 2012 - Fase B
 • Definitief verdelingsplan van de toelagen van de Nationale Loterij voor 2011
 • Dossiers van de Regie der Gebouwen
 • Regeling van onroerend goed voor gerechtsgebouwen en penitentiaire instellingen door Regie der Gebouwen
 • Energiebesparende investeringen in federale overheidsgebouwen
 • MVOverheid-programma voor duurzame ontwikkeling
 • Coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 
 • Overheidsopdrachten voor Landsverdediging
 • Benoeming van een adjunct-commissaris bij het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen
 • Verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Instemming met het samenwerkingsakkoord met Vlaanderen over de zendmasten
 • Exploitatie van rijkdommen in zee- en oceaanbodem
 • Organisatie van de federale instantie voor scheepvaartongevallen
 • Nieuwe wetgeving over mededinging en prijszetting
 • Wetboek van economisch recht 
 • Vereenvoudiging van de procedures voor wapenhandel in de Europese Unie
 • Hervorming van de verkeersbelasting
 • Inning van de RIZIV-bijdrage door de Rijksdienst voor Pensioenen
 • Rijksdienst voor Pensioenen: informatie over het bijzonder loopbaanoverzicht
 • Wijzigingen aan de wet op de politie over het wegverkeer
 • Niet-naleving van de regels voor het gebruik van de veiligheidsgordel gerangschikt als overtreding van de tweede graad 
 • Financiële steun aan het gecombineerd vervoer per spoor 2013-2016
 • Onafhankelijkheid van de dienst voor de regulering van het spoorvervoer
 • Werkingskosten en bijdrage voor de ombudsdienst voor energie
 • Nieuwe kalender voor de nucleaire uitstap
 • Administratieve boetes voor inbreuken op de wet productnormen
 • Evaluatie en aanzuivering van het federale aankoopbeleid van emissierechten
 • Praktische toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de hulpverleningszones in het kader van de hervorming van de civiele veiligheid
 • Verlenging van de berekenings- en verdelingsregels van de dotatie van de multigemeentezones van de lokale politie
 • Financiering van het Fonds voor Medische Ongevallen
 • Kwaliteits- en veiligheidsnormen van donororganen
 • Regels over de individuele medicatievoorbereiding
 • Besluiten over sociale zaken en volksgezondheid
 • Onderbrekingsuitkeringen voor de personeelsleden van het onderwijs en de PMS-centra
 • Tewerkstelling van werknemers die illegaal in België verblijven - tweede lezing
 • Afschaffing wet werkgelegenheidsplannen voor oudere werknemers
 • Technische wijziging van de over de crisismaatregelen
 • Loopbaanonderbreking voor bijstand van ziek gehospitaliseerd kind
 • Overgangsmaatregel voor de hervorming van de pensioenen van zelfstandigen - tweede lezing
 • Tussentijds verslag van het monitoringcomité voor de hervorming van de berekening van de sociale bijdragen
 • Radio-uitzending en elektronische communicatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Toetreding van België tot de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking
 • Voorwaarden van het verlof voor het pensioen van sommige personeelsleden van het DG Penitentiaire Inrichtingen
 • Versoepeling van de partnerschapsovereenkomsten met de OCMW's
 • Bijakte 2009 bij het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap over de meerwaardeneconomie
 • Strategie voor missies beheersing civiele crisissen 
 • Vastlegging van het aantal vacante plaatsen voor gerechtelijke stagiairs voor het jaar 2012-2013
 • Aanwerving van bijkomende federale calltakers en operatoren voor de geïntegreerde centra voor noodnummers
 • Toelage voor het project voor parlementaire samenwerking tussen de Assemblée nationale du Burundi en de Kamer
 • Pensioen van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart
 • Wet houdende fiscale en financiële bepalingen – Ontwerpen van amendement
 • Samenwerkingsakkoord met het oog op de oprichting van een Interfederaal centrum voor de gelijkheid van kansen en de strijd tegen racisme
 • Tewerkstellingsplan
 • Harmonisering en vereenvoudiging van de regimes tot vermindering van de sociale zekerheidsbijdrage gericht op het tewerkstellen van laaggeschoolde werkzoekenden
 • Verlenging met een jaar van de huur van de gevangenis van Tilburg
 • Relancestrategie - Notificaties
 • Begrotingscontrole van juli 2012