20 nov 2008 12:59

Agenda van de ministerraad van 21 november 2008

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Voorontwerp van programmawet - tweede lezing
 • Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen - tweede lezing
 • Voorontwerp van wet houdende niet-dringende diverse bepalingen - tweede lezing
 • Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie - tweede lezing
 • Regie der gebouwen: huurovereenkomst
 • Overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken 
 • Oprichting van de interministeriële conferentie veiligheid- en
  handhavingsbeleid
 • Wetsontwerp tot invoering van het sociaal strafwetboek - tweede lezing
 • Wetenschapsbeleid: werking van het Poolsecretariaat vastgelegd - bijakte bij de partnershipovereenkomst met de Internationale Poolstichting
 • Vaststelling van het legercontingent voor 2009
 • Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg: technische aanpassing van de vermelding van het type brandblusapparaat
 • Geneeskundige verzorging en uitkeringen: toekenning van een forfait van 30 euro per maand aan kinderen die aan chronische nierinsufficiëntie lijden
 • Geneeskundige verzorging en uitkeringen: terugbetaling van testen voor medische allergieën
 • FAGG: heffing op de periodic safety update reports die farmaceutische
  ondernemingen indienen bij het FAGG
 • Tewerkstelling buitenlanders: vrijstelling van het arbeidsmarktonderzoek voor buitenlanders die het
  statuut van langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de EU verkregen
 • Preventie van arbeidsongevallen: ondernemingen die verzwaard risico op arbeidsongevallen lopen betalen forfaitaire bijdrage
 • Financiering van de KMO's via het participatiefonds: nieuwe lening voor starters
 • Promotie van de ambachten: officiële erkenning van meesterschapswedstrijden
 • Vermindering van broeikasgassen: evaluatie van het federale aankoopbeleid van emmisierechten en samenstelling van het Technisch comité
 • Vermindering van broeikasgassen: partnerschip met China voor de aankoop van emissiekredieten
 • Regeling van de uitbetaling van de kinderbijslag voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt
 • Internationale verdragen: stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië Herzegovina

Na de bespreking in de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.