27 nov 2008 18:15

Agenda van de ministerraad van 21 november 2008

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Financieel beheer en samenstelling van het beheerscomité van Fedorest - tweede lezing
 • Overheidsopdracht voor FOD Binnenlandse Zaken: aankoop van twee tweedehandse patrouilleboten
 • Aanpassing van de kieswetgeving voor Europese en gewestelijke
  verkiezingen 
 • Wijziging van de samenstelling van de Federale politieraad
 • Benoeming van de voorzitter van de Kansspelcommissie
 • Wijziging van de Nationale klimaatcommissie
 • Toekenning van een toelage aan leden van federale overheidsdiensten die in de Hoge Raad voor de werkgelegenheid zetelen
 • Overheidsopdracht voor Landsverdediging: onderhoud van de standard wing weapon pylons van de F16's en levering van aardgas
 • Verlenging van de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale
  diensten van de federale overheidsdiensten tot 30 juni 2009 
 • Storting in het Fonds voor spoorweginvesteringen van niet-gebruikte investeringsmiddelen van de NMBS-groep
 • Erkenning als wetenschappelijke onderzoeksinstelling voor de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers
 • Geneeskundige verzorging en uitkeringen: zorgtraject voor chronische patiënten
 • Tegemoetkoming aan personen met handicap voortaan ook voor
  vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister
 • Uitbetaling van inhaalbedragen aan ziekenhuizen: vaststelling van de inhaalbedragen - tweede lezing
 • Wijziging van het Comité voor advies inzake biociden 
 • Wijziging van de financiering van het betaald educatief verlof 
 • Dienstencheques
 • Werkgelegenheid: Nationale strategie inzake welzijn op het werk 
 • Technische wijziging van de kinderbijslag voor zelfstandigen
 • Oprichting van de euroregio West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale (Europese groepering voor territoriale samenwerking)
 • Verdrag van 1976 over de beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen - protocol van 1996
 • Internationaal Verdrag van 2001 over de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie
 • Internationale verdragen: overeenkomst tussen de EU en de VS over de overdracht van passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen aan het department of Homeland Security
 • Landsverdediging: inzet van de strijdkrachten in 2009 in het buitenland

  Na de bespreking in de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.