21 mrt 2024 21:30

Agenda van de ministerraad van 22 maart 2024

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Invoering elektronische procesvoering voor het Grondwettelijk Hof
 • Overheidsopdracht inzake gespecialiseerde ICT-instrumenten en -diensten
 • Ambtenarenzaken: harmonisering van de regelgeving betreffende de toelagen en vergoedingen
 • Protocolakkoord tussen de FOD BOSA en Fedasil inzake overheidsopdrachten
 • Overheidsopdracht inzake een welzijnsplan voor de Veiligheid van de Staat
 • Defensie: oprichting van een intern meldingskanaal binnen het Ministerie van Landsverdediging
 • Wijzigingen inzake het administratief en financieel statuut van de ambtenaren van de buitenlandse en consulaire carrière - Tweede lezing
 • Audit van het Rekenhof over de nieuwe gevangenissen: antwoorden van de Regie der Gebouwen
 • Omzendbrief betreffende de initiële begroting 2025
 • Arbeidsdeal: inzetbaarheidsbevorderende maatregelen
 • Steun voor fondsen in de sector van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
 • Berekening van de toeslag op de arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Wijziging van de regelgevende bepalingen inzake de reservefondsen voor de organisatie van het voorhuwelijkssparen
 • Omzetting amendementen aan het MLC 2006-verdrag
 • Overdracht van personeelsbevoegdheden aan de rechterlijke orde - Tweede lezing
 • Financiering gerechtelijke maatregelen en opdrachten
 • Financiële tussenkomst voor het transitiehuis in Mechelen
 • Erkenning verloven voor toekenning en berekening pensioenen van deelstatelijke ambtenaren
 • Oprichting van de Wetenschappelijke Klimaatraad
 • Beleidscyclus Klimaat
 • Samenstelling, taken en organisatie federale taskforce "Energie – Klimaat"
 • Uitbreiding overheidsopdracht elektronische identiteitskaarten met elektronische handtekeningen en verzegeling op afstand
 • Varia