22 jun 2023 21:54

Agenda van de ministerraad van 23 juni 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming van een griffier van het Grondwettelijk Hof
 • Ambtenarenzaken: vrijstellingen voor contractueel personeel in het kader van de selectieprocedure
 • Akkoord verlenging mantelzorgverlof voor statutair personeel van de Vlaamse Overheid
 • Retributies inzake de identificatie en registratie van dieren
 • Diverse bepalingen inzake gezondheid
 • Addendum bij de collectieve overeenkomst inzake het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten
 • Benoeming leden van de ombudsdienst voor de postsector
 • Diverse wijzigingen aan het Wetboek van Strafvordering II - tweede lezing
 • Exportverbod van gevaarlijke chemische stoffen
 • Actualisering van de APETRA-wet over de verplichte voorraden van aardolieproducten
 • Verandering van de scope van de Airbus-programma’s naar schone luchtvaart
 • Overheidsopdracht voor audiovisuele diensten tijdens het EU-voorzitterschap
 • Instemming met het luchtvaartverdrag tussen België en Liberia
 • Instemming met de luchtvaartovereenkomst tussen de EU en de ASEAN
 • Hervorming ombudsdienst pensioenen
 • Voorontwerp van wet betreffende sekswerk onder arbeidsovereenkomst
 • Mandaat ombudsdienst energie
 • Varia