25 apr 2014 10:55

Agenda van de ministerraad van 25 april 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be, www.presscenter.be en www.belgium.be.

 • Energie-efficiëntievereisten in het kader van bepaalde overheidsopdrachten
 • Ontwerp van omzendbrief voor duurzame overheidsopdrachten
 • Ontwerp van omzendbrief rond bepaalde vormen van belangenvermenging bij overheidsopdrachten
 • Vrijstelling van terugbetaling voor de vakbonden
 • Aanmelding voor mobiele digitale overheidstoepassingen
 • Indienstneming van contractueel personeel in de federale wetenschappelijke instellingen
 • Selectie en loopbaan van het rijkspersoneel
 • Taalkader van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het directoraat-generaal Scheepvaart
 • Cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten
 • Actieplan voor energie-efficiëntie in de federale overheidsgebouwen
 • Evaluatie van de EMAS-registratie voor federale overheidsgebouwen
 • Statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat
 • Benoeming van de voorzitter en de leden van het Comité overheidsbedrijven
 • Aanwijzing van een lid van de Federale Politieraad
 • Samenstelling van de Commissie Kunstenaars
 • Benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst
 • Hernieuwing van een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de FPIM
 • Hernieuwing van de mandaten van de ombudsmannen voor telecommunicatie en de postsector
 • Benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid
 • Vakantiegeld van de leden van het operationeel kader van de politiediensten
 • Dotaties aan de hulpverleningszones en de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Renovatie van het Koninklijk Conservatorium in Brussel
 • Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen
 • Wijziging van de Spoorcodex
 • Beroepen tegen luchthavengelden
 • Luchtvaartprocedures en oprichting van een onafhankelijk overheidscontroleorgaan van de geluidshinder
 • Gebruik van radioactieve producten in de geneeskunde of diergeneeskunde
 • Veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties uitgebreid
 • Uitwisseling van informatie tussen het FANC en het RIZIV
 • Technisch passief van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen
 • Tegemoetkoming voor personen met een handicap - aanpassing categorievrijstelling IT
 • Inhouding op sectorale aanvullende pensioenstelsels
 • Uitbreiding van het systeem van de werkgeversgroeperingen - Tweede lezing
 • Wijziging van de werkloosheidsreglementering in het kader van de overgangsuitkering bij een overlevingspensioen
 • Wijziging van de bevoegdheden van de paritaire comités voor het bouwbedrijf en de koopvaardij
 • Loopbaanonderbrekingsregels voor het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad
 • Loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van het Waalse Gewest
 • Impulsfonds voor het migrantenbeleid
 • Jaarverslag van de Intergouvernementele Preventiecel 2013
 • Nationaal Hervormingsprogramma 2014
 • Nationaal sociaal rapport 2014
 • Huisvesting van het SHAPE-hoofdkwartier en de Engine Room van het NCIA
 • Deelname van Defensie aan ontmijningsoperatie OPEN SPIRIT 2014
 • Belgische deelname aan de speciale OVSE-waarnemingsmissie in Oekraïne
 • Belgische deelname aan missie EUCA SAHEL in Mali
 • Instemming met de amendementen op drie internationale verdragen inzake mensenrechten
 • Ontwerp van grondwetsherziening
 • Bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezingen van 2014