27 okt 2023 09:57

Agenda van de ministerraad van 27 oktober 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming van een lid van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
 • Wijziging van diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen in de overheidssector
 • Overheidsopdracht voor de FOD BOSA
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Overheidsopdracht voor de FOD Justitie inzake interimarbeid van verpleegkundigen in gevangenissen
 • Benoemingen binnen het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen
 • Benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van het BIPT
 • FIFA Women's World Cup 2027: kandidatuur van de Belgische, Nederlandse en Duitse Voetbalbonden
 • Opvolging van de uitvoering van het arrest betreffende de betwisting van de geldigverklaring van de geloofsbrieven
 • Invoering van herstelopleidingen voor verkeersovertreders
 • Omzetting van de Europese richtlijn betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van consumenten
 • Wijziging van de doelgroepvermindering voor de eerste werknemers - Tweede lezing
 • Opstarttraject voor diabetespatiënten
 • Herwerking van de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen
 • Digitalisatie contacten tussen FOD Financiën en gebruikers
 • Overdracht van personeelsbevoegdheden aan de rechterlijke orde
 • Aanpassingen inzake de selectie voor het operationeel personeel van de Civiele Bescherming
 • Actualisering van de voorschriften rond hergebruik van overheidsinformatie - Tweede lezing
 • Voorwaarden en modaliteiten uitbouw van de eBox - Tweede lezing
 • Halfjaarlijks verslag Herstel- en Investeringsplan
 • Oekraïne: zending van hulpgoederen door B-FAST
 • Interdepartementale provisie EU-voorzitterschap: verdeling van de vierde schijf
 • Voorontwerp van programmawet
 • Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Seizoensarbeid 2024)
 • Ontwerp van koninklijk besluit inzake de toekenning van een werkbonus aan werknemers met lage lonen en van andere verminderingen van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid 
 • Voorontwerp van wet tot invoering van een Samenlevingsdienst
 • Von Karman Instituut (VKI) : structurele en internationale financiering
 • Nieuwe meerjarenprogramma’s EMBL (2022-2026) en EMBC (2020-2024)
 • Omzetting van de Europese verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten 
 • Financiering van de strategische spoorweginfrastructuren: actualisatie van de strategische meerjareninvesteringsplannen 2018-2031
 • Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen (zeer lage lonencomponent)
 • Varia