02 apr 2015 20:02

Agenda van de ministerraad van 3 april 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
 • Actieplan 2015 strijd tegen sociale fraude en sociale dumping
 • Organisatie van een federale protocollaire herdenkingsplechtigheid voor de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo
 • Erkenning van bepaalde weersomstandigheden als algemene ramp
 • Overheidsopdracht voor de vervanging van de Belpic-infrastructuur van het Rijksregister
 • Wijziging van de benaming van de rechtbanken van koophandel en van de arbeidsrechtbanken van Bergen-Charleroi en Nijvel
 • Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federale regering in de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
 • Verlenging met zes maanden van de aanstelling van de Nationale Ebola Coördinator en van zijn adjunct
 • Vervanging van een lid van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het FAVV
 • Aanduiding van een financieel adviseur belast met het bijstaan van de Staat voor alle financiële steun aan Dexia
 • Ambtenarenzaken: Rapport Klachtenmanagement - Indicatoren 2014
 • Opheffing van de I-linedienst
 • Overheidsopdrachten in het kader van het samenwerkingsakkoord Beliris
 • Pensioenhervorming
 • Bijdrage 2015 van de vennootschappen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen
 • Verhoging van de leefloonbedragen
 • Federaal mandaat voor het overleg over de lastenverdeling inzake klimaat
 • Aanpassing van de prestatieregeling voor de spoorwegondernemingen
 • Steun van Defensie aan het laboratorium B-LiFE in Guinea
 • Bijdrage van België aan de 17de wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
 • Compensatie van de schuldverlichting toegestaan door de Internationale Ontwikkelingsassociatie in het kader van het MDRI-initiatief
 • Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning
 • Overeenkomst tussen België en Montenegro inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel
 • Overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende de bescherming van uitgewisselde gerubriceerde informatie
 • Overeenkomst tussen België en Vietnam tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting
 • Handelsakkoord tussen EU, Colombia en Peru
 • Overeenkomst tussen België en Israël inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel van een diplomatieke zending
 • Deelname van Kroatië aan de Europese Economische Ruimte
 • Varia