29 apr 2009 16:34

Agenda van de ministerraad van 30 april 2009

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Regie der Gebouwen: huur en concessie van onroerende goederen
 • Beliris: heraanleg van de Leopold III-laan ter hoogte van de NAVO 
 • Wijziging van de statuten van Belgacom
 • Verhoging van het gewaarborgd minimumloon in de overheidssector 
 • Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie (I en II) 
 • Wijziging van de basiswet over het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden
 • Omzetting van de Europese richtlijn over het beheer van afval van
  winningsindustrieën - tweede lezing
 • Dienst vreemdelingenzaken: aanwijzing van medische deskundigen
 • Spoorweginfrastructuur: invoering van 'internationale passagiersvervoerdienst'
 • Omzetting van Europese richtlijn over het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg en het spoor
 • Nieuwe steunregeling voor het gecombineerd goederenvervoer per spoor voor 2009-2012
 • Ontwerp van omzendbrief over de definitief belaste inkomsten
 • Overeenkomsten met de farmaceutische industrie voor terugbetaalbare geneesmiddelen
 • Vrijstelling van subsidiaire heffing voor sommige farmaceutische specialiteiten
 • Huisvesting en verzorging van proefdieren
 • Financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen
 • Fonds sociale maribel: regeling met het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
 • Wijziging wetgeving over de terbeschikkingstelling van werknemers 
 • Wijziging van de reglementering van de dienstencheques
 • Melding van een collectief ontslag bij de FOD Werkgelegenheid in het kader van de herstructurering van ondernemingen
 • Nieuwe reeks projecten in het kader van het luik Justitie van het globaal plan goedgekeurd
 • KMO-plan: uitoefening van gereglementeerde vrije economische beroepen door een vennootschap

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.