29 jun 2017 17:51

Agenda van de ministerraad van 30 juni 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org  en www.belgium.be.

 • Vreemdelingenwet: bepalingen in verband met de woonstbetreding - Tweede lezing
 • Cumulatie van een ambt bij het Grondwettelijk Hof met een functie bij het Instituut voor Procesrecht van de Universiteit Gent
 • Strijd tegen de sociale dumping: omzendbrief, Gids en Charter
 • Benoeming van een lid van de Hoge Raad voor werkgelegenheid
 • Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en –analyse bij het INR
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Overheidsopdracht voor beveiligingsinstallaties voor de diensten van de federale politie en diverse federale overheidsdiensten
 • Herstructurering van de naamloze vennootschap Sopima
 • Oprichting van een administratieve dienst belast met consulaire zaken
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Aanpassingen aan de regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
 • Financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen en de storting van een bedrag aan twee fondsen actief in fundamenteel onderzoek
 • Onderwerping van de mindervalide werklozen aan de sociale zekerheid
 • Beëindigen van het recht op een verhoogde tegemoetkoming als gevolg van een wijziging van de gezinssamenstelling
 • Nieuwe verdeelsleutel voor de inkomsten van het eurovignet en het instellen van een nieuwe tariefstructuur
 • Bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wetten over de organisatie van de elektriciteitsmarkt en het vervoer van gasachtige producten
 • Varia