05 jul 2013 10:50

Agenda van de ministerraad van 5 juli 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Motivering, informatie en rechtsmiddelen bij overheidsopdrachten
 • Tussenkomst van ministerraad en controlebevoegdheid bij overheidsopdrachten veiligheidsbeleid
 • Bevoegdheden en machtigingen bij overheidsopdrachten van federale overheidsdiensten
 • Oprichting van een ministerieel comité en een college voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst
 • Vernieuwing van de leden van de sectorale comités van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Benoeming van een vertegenwoordiger in de Nationale Klimaatcommissie
 • Diverse bepalingen inzake verkiezingen
 • Nieuw elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk
 • Uitoefening van het passief kiesrecht in een andere EU-lidstaat
 • Overheidsopdrachten voor de Federale Politie
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Investeringsplan materieel voor Defensie 2013-2014
 • Overheidsopdracht voor de FOD Justitie
 • Wijziging van de statuten van Infrabel
 • Onderhandse overeenkomst voor het informaticabeheer van de boekhouding van de Regie der Gebouwen
 • Dossiers voor de Regie der Gebouwen
 • Wijziging van de stage voor federale ambtenaren
 • Nieuwe criteria voor de erkenning van de opleidingscentra voor treinbestuurders
 • Vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor
 • Vrijstelling op de REACH-, CLP- en biocidenverordening voor Landverdediging
 • Federaal reductieprogramma voor pesticiden 2013-2017
 • Bijstand van een vertrouwenspersoon voor zoneraadslid van een hulpverleningszone
 • Hervorming van de Gemeenschapswachten
 • Overdracht van personeelsleden naar de Rijksdienst voor Pensioenen
 • Globaal budget 2013 voor de farmaceutische specialiteiten
 • Financiering van contraceptiva van vrouwen tot 21 jaar
 • Overheveling van de bevoegdheden inzake markttoezicht van bepaalde medische hulpmiddelen
 • Kringloopfonds beroept zich op staatswaarborg
 • Deontologische code voor psychologen ingevoerd - tweede lezing
 • Hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen - tweede lezing
 • Hervorming van het huwelijksvermogensrecht
 • Gerechtelijke bijstand hervormd - tweede lezing
 • Toekenning van bevoegdheden aan de natuurlijke rechter
 • Gerechtskosten voor bepaalde gerechtelijke opdrachten
 • Vierdagenweek en halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar voor personeel rechterlijke macht
 • Bestek voor de uitbating van het forensisch psychiatrisch centrum in Gent
 • Maatregelen voor de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
 • Vereenvoudiging van de registratie op bouwwerven
 • Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor oudere werknemers met handicap verlengd
 • Deelname van een mijnenjager aan de operatie OPEN SPIRIT 2013
 • Verkenningsopdracht van BELUFIL in Cyprus
 • Extra beveiliging voor de ambassade van Tripoli
 • Deelname van politiedeskundigen aan de EUBAM-zending in Libië
 • Deelname aan het stappenplan van het Europees strategisch forum voor onderzoeksinfrastruturen
 • Toetreding tot het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie
 • Overeenkomst tussen België en Gibraltar inzake de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden
 • Wijziging van de overeenkomst tussen België en Japan voor het vermijden van dubbele inkomstenbelasting
 • Akkoord tussen België en Montserrat inzake de uitwisseling van inli
 • Akkoord tussen België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden
 • Akkoord tussen België en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden
 • Verdrag betreffende waardig werk voor het huispersoneel