05 jun 2015 11:07

Agenda van de ministerraad van 5 juni 2015

 De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Aanpassing van de wetgeving aan de benaming Nationale Veiligheidsraad
 • Regie der gebouwen: bijakte bij de huurovereenkomst van het gebouw van de gerechtelijke politie Antwerpen
 • Buitenlandse Zaken: vergelijkende selectie van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière
 • Aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Nationaal Pensioencomité
 • Voorontwerp van wet tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen, de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen & Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de wettelijke pensioenleeftijd betreft : 2de lezing
 • Omzetting van de Europese richtlijn betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur
 • Overheidsopdracht 15AW103 betreffende de aankoop van INS/GPS geleidingskits als gevolg van de “Operation Desert Falcon” (Irak)
 • Diverse bepalingen Volksgezondheid
 • Technische wijziging aan de wetgeving over biociden
 • Protocol tussen België en Oostenrijk tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en belastingen naar het inkomen
 • Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik
 • Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Turkije
  Verdrag tussen België en Zuid-Korea betreffende het werkvakantieprogramma
 • Wijziging van Doha aan het Protocol van Kyoto
 • Varia