05 mrt 2009 16:01

Agenda van de ministerraad van 6 maart 2009

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Omzendbrief over de deontologie en de belangenconflicten bij overheidsopdrachten
 • Federale wetenschappelijke instellingen: uitvoering van het sectoraal akkoord voor 2007-2008
 • Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van Belgacom
 • Overheidsopdracht voor FOD Justitie 
 • Overheidsopdrachten voor landsverdediging 
 • Definitieve benoeming als rijksambtenaar van militairen die overgeplaatst zijn naar de FOD Binnenlandse Zaken
 • Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp
 • Interministerieel comité voor telecommunicatie, radio-omroep en televisie: huishoudelijk reglement
 • Aanwijzing regeringscommissaris bij FRGE, NIRAS, IRE, SCK. Financiering IRE en SCK
 • Ecocheques voor de aankoop van ecologische producten en diensten
 • Verhoogde tegemoetkoming voor niet-begeleide minderjarige buitenlanders 
 • Tandheelkundige verzorging voor jongeren tot 18 jaar 
 • Vermelding van het recht op de maximumfactuur op de verpleegnota
 • Aanpassing van uitkeringen voor beroepsziekten
 • Aanduiding van de organen die de aanvragen voor tussenkomsten voor  jongerenbanen onderzoeken
 • Statuut van de kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie - tweede lezing
 • Uitbreiding ouderschapsverlof voor het personeel van de VRT
 • Verdrag over de internationale factoring
 • Internationaal verdrag voor de bestrijding van daden van nucleair terrorisme
 • Overeenkomst van de Raad van Europa over het witwassen en de
  financiering van het terrorisme
 • Algemene overeenkomst inzake de handel in diensten (General Agreement on Trade in Services)

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.