06 nov 2008 18:14

Agenda van de ministerraad van 7 november 2008 om 9 uur

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

• Wijziging van de statuten van de Nationale Loterij om het maatschappelijk kapitaal met 40 miljoen euro te verhogen.

• Regie der Gebouwen: tijdelijk onderhoudscontract en huren van gebouwen.

• FOD Sociale Zekerheid: Procedure van openbare aanbesteding voor de levering van financiële leasingdiensten voor de aankoop van informatica-uitrusting.

• Verlenging van de bepalingen met betrekking tot de hospitalisatiediensten die georganiseerd worden door de mutualistische entiteiten.

• Benoemingen bij de Raad van Bestuur en het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie.

• Overheidsopdrachten voor Defensie: aankoop van munitie 20 mm voor de F-16-vliegtuigen.

• Oprichting van twee afzonderlijke raden van beroep voor de instellingen van openbaar nut en voor de openbare instellingen van sociale zekerheid.

• Erkenning van de N.V. Trainsport als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel.

• Arbeidsvoorwaarden van de mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten (tweede lezing).

• Beperking van de beëindigingsvergoeding voor bepaalde vennootschapsmandatarissen en invoering van een remuneratieverslag voor meer transparantie in beursgenoteerde ondernemingen

• Versterking van de Kruispuntbank van Ondernemingen (tweede lezing).

• Tweede deel van het programma 2008 van de leningen van Staat tot Staat.

• Deelname aan de vijftiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie.

• Overeenkomsten rond wederzijdse rechtshulp in strafzaken en uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika.

• Instemming met de overeenkomsten tussen België en Tunesië en Marokko voor het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belastingen op het gebied van belasting naar het inkomen en naar het vermogen

• Stabilisatie van de rentevoet van een exportkrediet voor de financiering van de sanering van de sloppenwijk Old Fadama in Ghana.

Na de bespreking in de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.