08 jul 2010 18:47

Agenda van de ministerraad van 9 juli 2010

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Regie der Gebouwen: huisvesting van diensten FOD Justitie in Doornik
 • Statuut van de vrijwillige militair vastgelegd (vrijwillige legerdienst)
 • Tweetalige adjuncten in de federale overheidsdiensten
 • FOD Mobiliteit: samenwerkingsakkoord tussen federale overheid en gewesten over afvalstoffenverdrag in de Rijn- en de binnenvaart
 • Invoering van de Europese nummerplaat
 • Vaststelling van de erelonen en de tegemoetkoming voor nieuwe medische
  prestaties in de ergotherapie
 • Toekenning van een overheidsopdracht voor het FAVV inzake overdraagbare
  spongiforme encefalopathieën
 • Drugbeleid: uitvoering van het federale programma voor de ondersteuning van een integraal en geïntegreerd drugbeleid
 • Vermindering van broeikasgassen: goedkeuring van twee contracten voor de aankoop van emissiekredieten
 • Landsverdediging: Belgische deelname aan de multinationale ontmijningsoperatie OPEN SPIRIT10 in de Baltische zee
 • Zending van B-fast naar Roemenië
 • Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
 • Herziening van het verdrag tot Instelling van de Benelux Economische Unie

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.